ขอเชิญส่งบทความวิชาการเพื่อนำเสนอในงานการประชุมวิชาการประจำปีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอเชิญส่งบทความวิชาการเพื่อนำเสนอในงานการประชุมวิชาการประจำปีด้านมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา ครั้งที่ 1

“เชื่อม ข้าม เผชิญหน้า ณ จุดตัด”

วันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

หัวข้อบทความที่เปิดรับพิจารณาประเภท “เวที” (call for panels) และ บุคคล

 • หัวข้อ ข้ามศาสตร์
 • หัวข้อ ข้ามสู่สาธารณะ
 • หัวข้อ ข้ามพื้นที่ ข้ามสังคม และ ข้ามวัฒนธรรม
 • หัวข้อ ข้ามมนุษย์

กำหนดการจัดการประชุมวิชาการ

 • เปิดตัวเว็บไซต์ และรับบทคัดย่อเวทีเสนองาน (call for panels & papers) บทความต้องไม่เคยได้รับการนำเสนอในเวทีอื่นมาก่อน วันที่ 15 มกราคม 2561
 • ปิดรับบทคัดย่อเวทีเสนองาน วันที่ 15 เมษายน 2561
 • แจ้งผลการพิจารณาบทคัดย่อ วันที่ 15 พฤษภาคม 2561
 • ลงทะเบียน วันที่ 15 พฤษภาคม – 15 สิงหาคม 2561
 • แจ้งกำหนดการประชุมเบื้องต้น วันที่ 16 มิถุนายน 2561
 • แจ้งกำหนดการประชุมวันที่ 16 กรกฎาคม 2561
 • การประชุมวิชาการประจำปี ด้านมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา ครั้งที่ 1: “เชื่อม ข้าม เผชิญหน้า ณ จุดตัด” วันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ เว็บไซต์