การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อร่วมกันหาแนวทางศึกษาโครงการวิจัยครั้งที่ 1
การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อร่วมกันหาแนวทางศึกษาโครงการวิจัยครั้งที่ 1

“โครงการจ้างเหมาบริการประเมินผลการดำเนินการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัดประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมทางอาญา”

วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00-15.30 น.
ณ ห้องประชุมบีบี 201 อาคารบี โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ แจ้งวัฒนะ

ประชุมหารือตัวชี้วัด Tier และ การประชุมปฏิบัติการกลุ่มย่อย (Cluster Workshop)
โดย

  • รองศาสตราจารย์ ดร. ธีระ สินเดชารักษ์
  • คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  • อาจารย์วิชาญ กิตติรัตนพันธ์
  • นักวิจัยหลัก


การจัดประชุมปฏิบัติการกลุ่มย่อย (Cluster Workshop) มีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดประชุมตาม Tier ในการประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางในการจัดเก็บข้อมูล ชื่อตัวชี้วัด คำนิยาม การวิเคราะห์ข้อมูล และผลการศึกษาที่มีความสอดคล้องกับที่หน่วยงานจัดเก็บและเกิดความเข้าใจและเห็นชอบตรงกัน โดยเชิญตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมทั้ง 7 กรอบ 21 ตัวชี้วัด เพื่อได้ข้อเสนอแนะและแนวทางในการนำไปใช้ประโยชน์ต่อการดำเนินการจัดเก็บตัวชี้วัดและเกิดผลภาพรวมทั้งกระบวนการยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น