บรรยากาศงาน “โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง”


การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1

“โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง”

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00-14.30 น.
ณ อาคารศรีจุลทรัพย์ แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ


โดย

  • รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระ สินเดชารักษ์
  • คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  • อาจารย์อัครนัย ขวัญอยู่
  • คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  • อาจารย์ (พิเศษ)วิชาญ กิตติรัตนพันธ์
  • นักวิจัยหลัก


    การเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต่อการชี้แจงโครงการและแนวทางการดำเนินการ รายละเอียดข้อมูลที่จะใช้ประกอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการได้มาซึ่งข้อมูล รวมถึงรูปแบบวิธีการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน เพื่อให้ได้ข้อสรุปในการกำหนดวิธีการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของประเทศไทย