คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแจ้งช่องทางการติดต่อในระหว่างมาตรการควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) (ฉบับที่ 36)

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแจ้งช่องทางการติดต่อในระหว่างมาตรการการควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) (ฉบับที 36) ดังนี้

  • งานบริการการศึกษา ระดับปริญญาตรี ติดต่อ-สอบถาม Facebook : SOC ANT Academic TU
  • งานบริการการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา tusa.postgrads@gmail.com
    เเละ เลขานุการโครงการบัณฑิตศึกษา wichaisaeng@hotmail.com (คุณวิชัย) เบอร์ 081-255-8607
  • ติดต่องานสารบรรณ prsocant@gmail.com (คุณพาฝัน) เบอร์ 098-281-8766
  • งานวิจัยและบริการวิชาการ tusa.research@gmail.com
  • พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ติดต่อ-สอบถาม Facebook : Inbox
  • กรณีเร่งด่วน ติดต่อรักษาการเลขานุการคณะฯ krittawat_k@hotmail.com (คุณกฤตวัฒน์) เบอร์ 084-636-5416