คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแจ้งช่องทางการติดต่อในระหว่างมาตรการการควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) (ฉบับที่ 10)

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแจ้งช่องทางการติดต่อในระหว่างมาตรการการควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)(ฉบับที 10) ดังนี้

  • งานบริการการศึกษา ระดับปริญญาตรี ติดต่อ-สอบถาม Facebook : SOC ANT Academic TU / tusocant ส่งเอกสาร TCAS ที่ socanttu@gmail.com
  • งานบริการการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา tusa.postgrads@gmail.com
    เเละ เลขานุการโครงการบัณฑิตศึกษา (คุณวิชัย) wichaisaeng@hotmail.com มือถือ 081-255-8607
  • ติดต่องานสารบรรณ prsocant@gmail.com
  • งานวิจัยและบริการวิชาการ tusa.research@gmail.com
  • พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ Facebook : พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
  • กรณีเร่งด่วน ติดต่อรษก.เลขานุการคณะ (คุณกฤตวัฒน์) krittawat_k@hotmail.com มือถือ 084-636-5416