กองทุนสู้โควิดสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนเร่งด่วน

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญชวนคณาจารย์ ศิษย์เก่า หรือผู้สนใจร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุนสู้โควิดสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนเร่งด่วน ซึ่งเป็นกองทุนระดับคณะเพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินสำหรับนักศึกษา นอกเหนือจากทุนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งมีข้อจำกัดในการดำเนินการช่วยเหลือ ในประเด็นหลักๆ ดังนี้

 • ทุนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดสรรให้นักศึกษาภาคปกติคิดเป็น 15% ของจำนวนนักศึกษาแต่ละคณะ โดยในการพิจารณารอบแรกนักศึกษาคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาได้รับการจัดสรรทุนทั้งสิ้น 94 ทุน แต่เป็นทุน 5,000 บาท เพียง 19 ทุน นอกจากนั้นเป็นทุน 2,500 บาท (75 ทุน) ซึ่งเงินจำนวน 2,500 บาท ถือว่าเป็นเงินไม่มากเมื่อเทียบกับค่าครองชีพในปัจจุบัน คณะฯ จึงพยายามระดมทุนสมทบ เพื่อให้นักศึกษาได้รับทุน 5,000 บาทอย่างทั่วถึง
 • ในการรับสมัครทุนรอบแรกของมหาวิทยาลัย ซึ่งปิดรับสมัครไปเมื่อวันที่ 6 เมษายน 2563 ปรากฏว่ามีนักศึกษาสมัครไม่มากนัก จากการสอบถามเพิ่มเติมพบว่า มีนักศึกษาที่มีความจำเป็นและประสงค์จะสมัครทุนหลายคน แต่ไม่ได้สมัคร เนื่องจากนักศึกษามีข้อจำกัดในการสมัครผ่านระบบออนไลน์ ทั้งด้วยข้อจำกัดในด้านเครื่องมือและการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต บางคนโทรศัพท์เสีย บางคนไม่มีคอมพิวเตอร์ส่วนตัว ทำให้การสแกนเอกสาร หรือการประสานงานกับอาจารย์ที่ปรึกษา ฯลฯ ทำได้ไม่สะดวก ประกอบกับช่วงของการเปิดรับสมัครทุน ตรงกับช่วงเปลี่ยนผ่านของการเรียนการสอนไปสู่ระบบออนไลน์ อาจารย์ต่างให้การบ้านให้นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง ทำให้การบ้านของนักศึกษามากขึ้น จนเตรียมเอกสารต่างๆ ไม่ทัน นอกจากนี้ยังมีข้อจำกัดในการเข้าถึงช่องทางติดต่อสอบถามระดับมหาวิทยาลัย เมื่อเกิดปัญหาในขั้นตอนการสมัครนักศึกษาไม่ทราบว่าจะสามารถสอบถามใครได้บ้าง
 • แม้ว่ามหาวิทยาลัยฯ จะได้เปิดรับสมัครทุนรอบสอง โดยจะปิดรับสมัครในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2563 แต่กว่ากระบวนการพิจารณาจะเสร็จสิ้นและนักศึกษาจะได้รับเงินทุนก็ต้องรอเวลาไปจนถึงเดือนมิถุนายน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องช่วยนักศึกษาจำนวนหนึ่งที่มีความจำเป็นมากเป็นการเร่งด่วน
 • ในการรับสมัครทุนของนักศึกษาสาขาวิชาการวิจัยทางสังคม (โครงการพิเศษ) ซึ่งเป็นระบบที่คณะจัดการเองและพยายามขจัดอุปสรรคต่างๆ ของการสมัครทุน พบว่ามีนักศึกษาสมัครขอทุนมากกว่าจำนวนทุนที่คณะได้จัดสรรงบประมาณไว้แล้วตามสัดส่วน 15 % ของจำนวนนักศึกษา (63 ทุน) กล่าวคือมีนักศึกษาสมัคร 79 คน ซึ่งคณะฯ จะพยายามจัดสรรทุนให้นักศึกษาที่เดือดร้อนครบทุกราย จึงจำเป็นต้องขอรับบริจาคสนับสนุนในส่วนนี้ด้วย

ทั้งนี้ คณะฯ ได้รับเงินบริจาคจัดตั้งกองทุนจากศิษย์เก่าคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เป็นจำนวน 50,000 บาท พร้อมทั้งมีคณาจารย์ในคณะฯ ร่วมสมทบเข้ากองทุนมาจำนวนหนึ่งแล้ว คณะฯ ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้ และขอเชิญชวนคณาจารย์ ศิษย์เก่า และผู้ประสงค์จะช่วยเหลือนักศึกษาคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ร่วมบริจาคสมทบเพิ่มเติมให้กับกองทุน โดยสามารถนำไปขอลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า ผู้สนใจร่วมบริจาค สามารถเลือกช่องทางดำเนินการได้ดังนี้

 1. บริจาคผ่าน Thai QR Payment
  • สแกน QR code จะพบชื่อ “เป๋าตุง เติมเงิน” และเลขประจำตัว 13 หลัก สำหรับบัญชีรับบริจาคของคณะฯ
  • ใส่จำนวนเงินบริจาค
  • ระบบจะสอบถามว่าอนุญาตให้ธนาคารเปิดเผยข้อมูลรายการนี้แก่กรมสรรพากรหรือไม่ หากผู้บริจาคต้องการใช้สิทธิลดหย่อนภาษี สามารถคลิก “ต้องการ” ในขั้นตอนนี้ได้เลย
 2. บริจาคโดยการโอนเงินเข้าบัญชีของคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
  • โอนเงินเข้าเลขที่บัญชีของคณะฯ (ดังแสดงในภาพ)
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมายังอีเมล fnsocant [at] @gmail [dot] com
  • หากผู้บริจาคต้องการใช้สิทธิลดหย่อนภาษี ขอให้แจ้งเลขประจำตัวบัตรประชาชนเพื่อให้คณะฯ รายงานข้อมูลผ่านระบบของกรมสรรพากรเพื่อยืนยันการลดหย่อนภาษีต่อไป

หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ทางเฟซบุ้กของคณะฯ