ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดี คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ฉบับที่ 1 เรื่อง หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการสรรหาคณบดี คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดี คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ฉบับที่ 1 เรื่อง หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการสรรหาคณบดี คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา รายละเอียด ดังนี้

วันที่ 4 ตุลาคม 2565 เวลา 13.45 ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 3 มธ. ศูนย์รังสิต และ ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Teams)
รับฟังความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยและนักศึกษาของคณะฯ

คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาการได้ชื่อผู้เหมาะสมเข้ารับการสรรหาจาก 2 แนวทาง คือ
วันที่ 5 กันยายน – 7 ตุลาคม 2565
รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาฯ

วันที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 9.00-15.00 น.
เสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาฯ

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 3 มธ. ศูนย์รังสิต และ ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Teams)
แถลงแนวทางการบริหารคณะฯ ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดี คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ฉบับที่ 1

Download (PDF, Unknown)