ชูวัส ฤกษ์ศิริสุข: สถาปนิกผู้วางรากฐานให้กับวงการสื่อทางเลือกและสื่อภาคประชาชนของไทย


ชูวัส ฤกษ์ศิริสุข


ชูวัส ฤกษ์ศิริสุข

ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้สื่อ
รองผู้อำนวยการมูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต
ปีการศึกษา 2537

ผู้ได้รับโล่เกียรติยศ ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
วันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ 81 ปี (พ.ศ. 2558)


ชูวัส ฤกษ์ศิริสุข ถือเป็นศิษย์เก่าผู้หนึ่ง ที่มีความโดดเด่นในหน้าที่การงาน เป็นที่ยอมรับและยกย่องของบุคคลทั่วไป นับได้ว่าเป็นบุคคลตัวอย่างที่สำเร็จการศึกษาจากคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ยึดอาชีพการทำงานเกี่ยวข้องกับวงการสื่อสารมวลชนและกล่าวได้ว่าเป็นบุคคลที่มีคุณูปการต่อวงการสื่อสารมวลชนไทยเป็นอย่างมาก ทั้งในฐานะนักสื่อสารมวลชนผู้คลุกคลีอยู่ในวงการมากว่าสองทศวรรษ  และในฐานะสถาปนิกผู้วางรากฐานให้กับวงการสื่อทางเลือกและสื่อภาคประชาชนของไทย

หลังจากสำเร็จการศึกษาจากคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชูวัสเข้าทำงานกับหนังสือพิมพ์ สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์อยู่ระยะหนึ่งในฐานะฝ่ายศิลปกรรม ก่อนที่จะผันตัวเองไปเป็นนักข่าวแถวหน้าของหนังสือพิมพ์ เนชั่นสุดสัปดาห์ หลังจากนั้น เขาได้รับการชักชวนให้ออกมาเป็นบรรณาธิการข่าวบุกเบิกนิตยสาร a day weekly ซึ่ง ณ เวลานั้นถือเป็นนิตยสารรายสัปดาห์ที่สร้างความแปลกใหม่ด้วยการนำเสนอข่าวสาร-บทวิเคราะห์การเมืองเชิงลึกให้กับคนรุ่นใหม่

ภายหลังการปิดตัวอย่างกะทันหันของ a day weekly ชูวัสได้ย้ายไปนั่งในตำแหน่งบรรณาธิการเว็บไซต์ประชาไทในปี พ.ศ. 2548 และทำให้เวบไซต์ประชาไทเป็นที่รู้จักในฐานะสื่อออนไลน์ที่ยืนหยัดนำเสนอวาทกรรมสาธารณะทางเลือกซึ่งเปิดโอกาสให้กับเสียงที่ยังไม่ถูกสะท้อนออกมาสู่สังคมผ่านสื่อกระแสหลักได้มีที่ทางมากขึ้น อาจกล่าวได้ว่าประชาไทเป็นเว็บข่าวออนไลน์แรกๆ ของสังคมที่มุ่งนำเสนอข้อมูลข่าวสารเชิงลึกโดยไม่โอนอ่อนตามกระแสทุนที่มักเข้ามามีบทบาทในการกำหนดเนื้อหาสาระของสื่อต่างๆ

หลังจากสร้างฐานรากให้กับประชาไทจนเข้มแข็งแล้ว ปัจจุบัน ชูวัส ฤกษ์ศิริสุข ผันตัวจากคนทำสื่อมาเป็นผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้สื่อ ซึ่งมีพันธกิจในการอบรมนักข่าวและประชาชนให้สามารถเป็นนักสื่อสารได้ด้วยตนเอง เพื่อสนับสนุนให้เกิดการสร้างวาทกรรมอันหลากหลายที่ถูกผลักดันจากข้างล่างโดยภาคประชาชน 

จากการที่ ชูวัส ฤกษ์ศิริสุข ได้ใช้ความรู้ความสามารถภายหลังจากที่จบการศึกษาจากคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาในวงการสื่อสารมวลชนมาตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี ได้ส่งเสริมให้เป็นที่ประจักษ์และยอมรับจากสังคมในวงกว้างว่า คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา แม้ไม่ได้เป็นสาขาวิชาชีพ แต่ด้วยการศึกษาและเรียนรู้ผ่านสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้มีส่วนอย่างสำคัญทั้งในวิธีคิดและการทำงาน ที่ต้องอาศัยการศึกษา วิเคราะห์ วิจารณ์เพื่อให้ได้ข้อมูลในเชิงลึกเพื่อการนำเสนอผ่านสื่อทางเลือกให้กับสังคมไทย ซึ่งนับได้ว่าวิชาชีพและผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ชัดในสังคมได้ช่วยเผยแพร่ให้สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาได้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง

ในโอกาสที่คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีอายุครบ 50 ปี คณะฯ ได้แสดงเจตนารมณ์ถึงภาระกิจและจุดยืนที่มุ่งมั่นตามที่ปรากฏในปรัชญาของคณะ คือการพยายามทำความ เข้าใจ มนุษย์และสังคมในหลายมิติ ทำการเรียนการสอนและการวิจัย เพื่อหล่อหลอมให้นักศึกษาและสังคมในวงกว้างให้มีความ เคารพ ในความแตกต่างหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม เพื่อนำไปสู่ความ เปลี่ยนแปลง กล่าวคือ มุ่งหมายให้สังคมมีความเสมอภาคในท้ายที่สุด

และในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ 81 ปี คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ได้มีความเห็นชอบให้เสนอชื่อคุณชูวัส ฤกษ์ศิริิสุข เป็นบุคคลผู้สมควรได้รับโล่เกียรติยศ ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2558 ด้วยเหตุผลที่ว่าคุณชูวัส ฤกษ์ศิริสุข ได้ใช้ความรู้ความสามารถภายหลังจากจบการศึกษาโดยยึดอาชีพในวงการสื่อสารมวลชนโดยมุ่งมั่นที่จะสร้างความเข้าใจ เคารพในความแตกต่างหลากหลาย และมุ่งหวังที่จะก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงเพื่อความเสมอภาคในสังคมในท้ายที่สุด ซึ่งถือเป็นเจตนารมณ์เดียวกันกับคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาและทิศทางของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และควรได้รับการยกย่องเพื่อเป็นเกียรติประวัติและจะเป็นการส่งเสริมเชิดชูเกียรติของมหาวิทยาลัยไปโดยพร้อมกัน