การฝึกอบรม “การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น และการวิเคราะห์ข้อมูลกระบวนการจัดทำดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ”

ภายใต้โครงการจัดทำดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ และสำรวจข้อมูลแรงงานนอกระบบ

วันที่ 30-31 มกราคม 2563 ณ ห้อง 408 อาคารเรียนรวมทางสังคมศาสตร์ 3 (SC3) และ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2038 และ 2039 อาคารเรียนรวมทางสังคมศาสตร์ 1 (SC1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

กล่าวเปิดงาน โดย คุณสิริลักษณ์ ฉกะนันท์ ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจการแรงงาน สำนักปลัดกระทรวงแรงงาน
“การจัดทำดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระ สินเดชารักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ , อาจารย์ประจำคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ฝึกปฏิบัติการ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2038 และ 2039 อาคารเรียนรวมทางสังคมศาสตร์ 1 (SC1)
โดย อาจารย์อัครนัย ขวัญอยู่ อาจารย์ประจำคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และ รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระ สินเดชารักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ , อาจารย์ประจำคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  • การจัดการฐานข้อมูล และการวิเคราะห์ผลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ
  • การคำนวณดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ และการจัดทำรายงานผลการศึกษา

กล่าวสรุปการจัดอบรมและปิดงาน โดยคุณอัจฉรา งามสมจิตร ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ณ ห้อง 408 อาคารเรียนรวมทางสังคมศาสตร์ 3 (SC3)