นานาสาระ – จิปาถะความรู้: เสวนาวิชาการเพื่อร่วมแสดงมุทิตาจิตในโอกาสที่ ศาสตราจารย์ ดร.เสมอชัย พูลสุวรรณ ได้รับการเชิดชูเกียรติในฐานะกีรตยาจารย์ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


ใบปิด: สรัช สินธุประมา

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์
ขอเชิญผู้สนใจร่วมเสวนาวิชาการ

นานาสาระ – จิปาถะความรู้: เสวนาวิชาการเพื่อร่วมแสดงมุทิตาจิต
ในโอกาสที่ ศาสตราจารย์ ดร.เสมอชัย พูลสุวรรณ
ได้รับการเชิดชูเกียรติในฐานะกีรตยาจารย์
แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 9.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมริมน้ำ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


กำหนดการ

9.30 – 9.45 น.
กล่าวเปิดโดย อนุสรณ์ อุณโณ คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

9.45 – 11.00 น.
มนุษย์โบราณในเอเชียอาคเนย์ และเรื่องถิ่นกำเนิดของคนไทย โดย

 • เสมอชัย พูลสุวรรณ
 • ธนิก เลิศชาญฤทธ์
 • วรวิทย์ บุญไทย

11.00 – 11.15 น. อาหารว่าง

11.15 – 12.30 น.
พุกามบนเส้นทางสู่มรดกโลก: บทเรียนและประเด็นวัฒนธรรม โดย

 • ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล
 • เกรียงไกร เกิดศิริ
 • เทียมสูรย์ สิริศรีศักดิ์

ชวนสนทนาโดย พจนก กาญจนจันทร

12.30 – 13.30 น. อาหารกลางวัน

13.30 – 14.45 น.
ต่างสนาม – ต่างมุมมอง: ประเด็นชาติพันธุ์ร่วมสมัยในเอเชียอาคเนย์ โดย

 • อนุสรณ์ อุณโณ
 • ดุลยภาค ปรีชารัชช
 • พิเชฐ สายพันธ์

ชวนสนทนาโดย ดำรงพล อินทร์จันทร์

14.45-15.00 น. อาหารว่าง

15.00-16.15 น.
มุมมองจากมิตร: ศาสตราจารย์ ดร. เสมอชัย พูลสุวรรณ ที่รู้จัก โดย

 • สุมิตร ปิติพัฒน์
 • ฉัตรทิพย์ นาถสุภา
 • นลินี ตันธุวนิตย์

ชวนสนทนาโดย สุดแดน วิสุทธิลักษณ์

16.15-16.30 น.
กล่าวปิด โดย เสมอชัย พูลสุวรรณ