บรรยากาศงานปัจฉิมนิเทศบัณฑิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

บรรยากาศงาน ปัจฉิมนิเทศบัณฑิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 11.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

13.00 – 13.30 น. ตัวแทนนักศึกษากล่าวต้อนรับบัณฑิตใหม่พร้อมแนะนำวิทยากร

13.30 – 15.00 น. แนะแนว “หลังรั้วมหาวิทยาลัย”
วิทยากร นายวรพช คชรัตน์ (เปตอง) รหัส 54 รุ่น 48 | นางสาวนลินี ฐิตะวรรณ (ป๊อบแป๊บ) รหัส 56 รุ่น 50
ผู้ดำเนินรายการ นางสาวประภานิช คิอินทิ | นายศุภณัฐ กระจ่างแจ้ง

เวลา 15.00 – 15.10 น. พิธีมอบเกียรติบัตรให้คณะกรรมการนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 โดย อาจารย์อาจินต์ ทองอยู่คง

เวลา 15.10 – 15.20 น. รองศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ อุณโณ : คณบดี กล่าวแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่และให้โอวาท
พิธีมอบทุนส่งเสริมการเรียนดี ประเภท 2 สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา : นางสาววริยา เริ่มอรุณรอง | สาขาการวิจัยทางสังคม : นางสาวตติยา ปัฐยาวัต

เวลา 15.30 – 16.00 น. ตัวแทนบัณฑิตใหม่กล่าวแสดงความรู้สึก | รับของที่ระลึก | ถ่ายภาพหมู่ ณ ลาน 50 ปี Download