ครึ่งทาง: งานเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโทและเรื่องเล่าจากประสบการณ์การทำวิทยานิพนธ์ของมหาบัณฑิต

gradsem-apr-2013

โปสเตอร์: อมราภรณ์ จริงจิตร เเละ ฑิฆัมพร สิงโตมาศ

โครงการบัณฑิตศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ขอเชิญเข้าร่วมการนำเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับปริญญาโท
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2556

ครึ่งทาง: งานเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท
เเละเรื่องเล่าจากประสบการณ์การทำวิทยานิพนธ์ของมหาบัณฑิต

วันอังคารที่ 29 เมษายน 2557
เวลา 09.00-16.00 น.
ณ ห้องบรรยายโครงการปริญญาเอก คณะสังคมวิทยาเเละมานุษยวิทยา
ตึกสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้น 4
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


09.00 – 11.00 น.

วิถีชีวิต วัฒนธรรม และความเชื่อ: ลิง กระวาน สำนักพิมพ์ ศาสนาคริสต์

ลิงกับคน: ไพรเมทวิทยาเชิงชาติพันธุ์ของลิงแสม ณ ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
เวธัส โพธารามิก

สวนกระวาน: วัฒนธรรมและทุนทางวัฒนธรรมของชาวชองแห่งเขาสอยดาวใต้ จังหวัดจันทบุรี
อมราภรณ์ จริงจิตร

สนามสำนักพิมพ์หลัง พ.ศ.2540
บุญชัย แซ่เงี้ยว

ครอบครัวสมัยใหม่กับผู้เปลี่ยนไปนับถือศาสนาคริสต์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ดวงดาว ไชยา

ร่วมแลกเปลี่ยนโดย ผศ.สุดแดน วิสุทธิลักษณ์

11.00 -12.30 น.

พื้นที่ ร่างกาย และการกระทำ: คนไข้ รถไฟฟ้า เยาวชน

ชีวิตของสมาชิกบ้านกึ่งวิถีชาย
สิทธิโชค ชาวไร่เงิน

อาณาเขต อัตตะ และกลยุทธ์การกระทำของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า
ฑิฆัมพร สิงโตมาศ

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกระทำความผิดซ้ำของเด็กและเยาวชน กรณีศึกษา เด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขตปริมณฑล
กฤษฎา แก้วเกลี้ยง

ร่วมแลกเปลี่ยนโดย อ.ดร.สุกฤตยา จักรปิง

13.30-15.30 น.

การสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

เรื่องเล่าจากประสบการณ์การทำวิทยานิพนธ์ของมหาบัณฑิต

คุณอาทิตย์ สุริยะวงศ์กุล
(มหาบัณฑิตสาขาวิชามานุษยวิทยา ปีการศึกษา 2554)
ผู้ประสานงานเครือข่ายพลเมืองเน็ต (Netizen)

อ.วาทินีย์ วิชัยยา
(มหาบัณฑิตสาขาวิชาสังคมวิทยา ปีการศึกษา 2555)
อาจารย์ประจำคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อ.ปวีณ์กร สุรบรรณ์
(มหาบัณฑิตสาขาวิชาสังคมวิทยา ปีการศึกษา 2555)
อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา

15.30-16.00 น.

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น