สังคม/วัฒนธรรมร่วมสมัย: ข้อเสนองานวิจัยทางมานุษยวิทยา
โปสเตอร์โดย ธิติมา อุรพีพัฒนพงศ์
โครงการบัณฑิตศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานสัมมนา หัวข้อ

สังคม/วัฒนธรรมร่วมสมัย: ข้อเสนองานวิจัยทางมานุษยวิทยา

กำหนดการ

9.15 – 9.30 น.
ลงทะเบียน

09.30 – 10.45 น.

การนำเสนอเค้าโครงการวิจัยของนักศึกษาปริญญาโท สาขามานุษยวิทยา (1)

ไพรเมทวิทยาเชิงชาติพันธุ์ของลิงแสม (Macaca Fascicularis) ณ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 

เวธัส โพธารามิก

มรดกทางวัฒนธรรมกับการธำรงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของชาวชอง:

กรณีศึกษาหมู่ 2 บ้านวังกระแพร ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
อมราภรณ์ จริงจิตร

ดำเนินรายการและวิจารณ์ โดย ศาสตราจารย์ ดร.เสมอชัย พูลสุวรรณ

10.45 – 12.00 น.

การนำเสนอเค้าโครงการวิจัยของนักศึกษาปริญญาโท สาขามานุษยวิทยา (2)

ความหมายของการทำงานจากพนักงานบริษัท
บุญชัย แซ่เงี้ยว


บ้านกึ่งวิถีคนไข้จิตเวช: ตัวแทน “ชีวิตปกติ” นอกรั้วโรงพยาบาล 

สิทธิโชค ชาวไร่เงิน

ดำเนินรายการและวิจารณ์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร

12.00 – 13.30 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.30 – 15.00 น.
การท้าทายอำนาจรัฐผ่านพิธีกรรมสละเลือดของคนเสื้อแดง [abstract] 

อาจารย์สลิสา ยุกตะนันท์
(M.A. Social and Political Thought, The University of Warwick, UK)

ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดย อาจารย์ ดร.รัตนา โตสกุล

15.00 น.-16.30 น.

การนำเสนอประเด็นการวิจัยของนักศึกษาปริญญาเอก สาขามานุษยวิทยา

พื้นที่กับความทรงจำ
ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ

ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดย อาจารย์ ดร.จันทนี เจริญศรี

16.30-17.30 น.
สนทนาแลกเปลี่ยน