สัมมนาหัวข้อวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท ปีการศึกษา 2559

ma-grad-field-seminar-2016

ใบปิด: รวิวรรณ รักถิ่นกำเนิด

โครงการบัณฑิตศึกษา คณะสังคมวิทยาเเละมานุษยวิทยา
ขอเชิญร่วมงานสัมมนาหัวข้อวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท ปีการศึกษา 2559

วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2559
เวลา 09.30-16.30 น.
ณ ห้องบรรยายโครงการปริญญาเอก คณะสังคมวิทยาเเละมานุษยวิทยา
อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้น 4 มธ.ท่าพระจันทร์


09.00-09.30 น. ลงทะเบียน

09.30-10.30 น. บรรยายพิเศษ
จากความในใจถึงหัวข้อวิทยานิพนธ์
ผศ.ดร.ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ

10.30-11.30 น.
รูปที่มีทุกบ้าน
พนธกร วรภมร

“ดอยคำ”: การปรับตัวของ “ก่อนทุนนิยม” ท่ามกลางกระเเสธารเสรีนิยมใหม่
ปกรณ์ คงสวัสดิ์

ให้ความคิดเห็นโดย อ.ดร.ณัฐพล ใจจริง

11.30-12.30 น.
ชีวิตข้ามพรมแดนของแรงงานที่มีทักษะชาวฟิลิปปินส์ในพื้นที่เมืองพัทยา
โสภิตญดา จันโทศรี

“I am a volunteer”: วัฒนธรรมอาสาสมัครต่างชาติในพื้นที่ท่องเที่ยว กรณีศึกษา อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
ธนชัย วรอาจ

ให้ความคิดเห็นโดย อ.ดร.ประเสริฐ แรงกล้า

12.30-13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.30-14.30 น.
กักขังไว้ชั่วกาลนาน: ผู้ป่วยอัมพาตกับการจัดการพื้นที่และการรับรู้เวลา
พีรพัฒน์ มีความสุข

ผัสสะกับการใช้ชีวิตของคนตาบอด
สรัญญา เตรัตน์

ให้ความคิดเห็นโดย ดร.บุษบงก์ วิเศษพลชัย

14.30-15.00 น.
ชีวิตทางสังคมของติวเตอร์ A-TEAM : ภาพสะท้อนโครงสร้างระบบการศึกษาไทย
คมสัน พรมรินทร์

ให้ความคิดเห็นโดย อ.วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง

15.00-15.30 น.
ชีวิตประจำวันในชุมชนเสมือนจริง กรณีศึกษาเว็บไซต์ฟุตบอลแห่งหนึ่ง
ธนะปิติ ธิป๋า

ให้ความคิดเห็นโดย ผศ.ดร.ณัฐจรี สุวรรณภัฏ

15.30-16.30 น.
ปฎิบัติการการจ้องมองพื้นที่สาธารณะด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด: กรณีศึกษาผู้ใช้สนามหลวงหลังการปรับภูมิทัศน์ พ.ศ. 2553
อันธิกา ธาดาเกตุโกศล

การเห็นคุณค่าในตัวเอง: กรณีศึกษาคนงานกวาดถนนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ปกรณ์ เชื้อแก้วจินดา

ให้ความคิดเห็นโดย ผศ.ดร.เกษม เพ็ญภินันท์