สัมมนาความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท ปีการศึกษา 2558

ma-grad-seminar-2015

โครงการบัณฑิตศึกษา คณะสังคมวิทยาเเละมานุษยวิทยา ขอเชิญร่วมงาน

สัมมนาความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับปริญญาโท
คณะสังคมวิทยาเเละมานุษยวิทยา ปีการศึกษา 2558

วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2559
เวลา 09.30-16.00 น.
ณ ห้องบรรยายโครงการปริญญาเอก คณะสังคมวิทยาเเละมานุษยวิทยา ชั้น 4 อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


09.30-10.30 น.
บรรยายพิเศษ
การเขียนงานวิชาการและความกระวนกระวาย
อ.ดร.ประเสริฐ แรงกล้า

10.30-11.30 น.
‘รวมกันเราเต้น’ การรวมกลุ่มวัฒนธรรมเรฟ หรือ คลับ ในประเทศไทย ศึกษาเฉพาะกรณี: กลุ่มผู้นิยมดนตรีเต้นรำอิเล็กทรอนิกส์แนว Trance ในประเทศไทย
ปิยกุล ภูศรี

ดูคาติ: กระบวนการประกอบสร้างวัฒนธรรมทางวัตถุ
ภูมิเกียรติยศ เทศนา

ให้ความคิดเห็นโดย รศ.ดร.สมสุข หินวิมาน

11.30-12.30 น.
โรฮิงยา ชีวิตไร้รัฐในรัฐต่างแดน
ศิววงศ์ สุขทวี

“ตลาดอาริยะ ตลาดเพื่อคนจน”: สินค้า บุญ กับชีวิตทางเศรษฐกิจของชาวอโศก
บัณฑิต ศิริรักษ์โสภณ

ให้ความคิดเห็นโดย ผศ.ดร.นลินี ตันธุวนิตย์

12.30-13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.30-14.30 น.
การได้รับการศึกษาและการเป็นเด็กต่างด้าวในประเทศไทย: กรณีศึกษาอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
อารีลักษณ์ ไพรัตน์

นักเคลื่อนไหวไร้สังกัดกับกระบวนการประกอบสร้าง “subject” กรณีศึกษากลุ่มกิจกรรม Friends of Activist Network หรือบ้าน F.A.N.
กรรณิกา วงสีสา

ให้ความคิดเห็นโดย ผศ.ดร.ปณิธี บราวน์

14.30-15.15 น.
พลวัตรคำว่า “บ้าน” ของคนไร้บ้าน
ญาณิกา อักษรนำ

ให้ความคิดเห็นโดย อ.ดร.บุญเลิศ วิเศษปรีชา

15.15-16.00 น.
เรื่องของ “factish” กับ บรูโน ลาตูร์
พิชญ์พงศ์ เพ็งสกุล

ให้ความคิดเห็นโดย ผศ.ดร.เกษม เพ็ญภินันท์