โครงการพิพิธภัณฑ์สัญจร : One Day at the Museums

Print
ใบปิด : คุณเดชาภิวัชร์ นพมิตร

พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ขอเชิญร่วมกิจกรรม ในวันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2559

โครงการพิพิธภัณฑ์สัญจร : One Day at the Museums
ณ พิพิธภัณฑ์จังหวัดนนทบุรี
และ Tooney Venue ( Toy Museum )


กำหนดการ

08.00 – 10.00 น.
ออกเดินทางจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

10.00 – 12.00 น.
เดินทางไป “พิพิธภัณฑ์จังหวัดนนทบุรี”

เรียนรู้พิพิธภัณฑ์จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นศาลากลางจังหวัดนนทบุรีหลังเก่า สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 6 ถูกปรับปรุงให้เป็น “พิพิธภัณฑ์จังหวัดนนทบุรี” ซึ่งรวบรวม เก็บรักษาและจัดแสดงหลักฐานทางประวัติศาสตร์ มรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชาวนนทบุรี

12.00 -13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.00 น.
เดินทางไป Tooney Venue ( Toy Museum )

14.00 – 16.00 น.
เพลิดเพลินและเรียนรู้การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์โดยเอกชน ณ Tooney Venue (Toy Museum) สถานที่รวบรวมของเล่น ของสะสม จากการ์ตูน ภาพยนต์ มากมาย

16.00 – 18.00 น.
ร่วมพูดคุยซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากประสบการณ์และความรู้ที่ได้รับระหว่างเดินทางกลับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม