บรรยากาศงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และพบผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2563

  วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 [Live] ณ ห้อง SC 1002 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ (SC1)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทนี เจริญศรี : คณบดีกล่าวต้อนรับและแนะนำคณะ
 • คุณคณิต ลิมปิพิชัย : นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ กล่าวแสดงความยินดี
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเลิศ วิเศษปรีชา : รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา แนะนำทุนการศึกษาและบริการอื่นๆ ที่คณะฯ มีให้นักศึกษา

พิธีมอบทุนการศึกษา

– ทุน “ตี๋เล็ก 28” และทุน “อุไร J.VDB 28”
– ทุนสมาคมสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาธรรมศาสตร์
– ทุนอาจารย์วิชาญ กิตติรัตนพันธ์

เสวนา “เรียนอย่างสังวิดและชีวิตการงาน”

วิทยากร

 • นายปิยภัทร ไพบูลย์สุขเกษม (พี่บอม : ศิษย์เก่า รหัส 48 รุ่นที่ 42)
 • นางสาววศิณี สันติวัฒนชัยกุล (พี่แพรว : ศิษย์เก่า รหัส 48 รุ่นที่ 42)
 • นางสาวชนุตม์ชา พงษ์จีน (พี่ใบชา : ศิษย์เก่า รหัส 51 รุ่นที่ 45)
 • ผู้ดำเนินการเสวนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเลิศ วิเศษปรีชา

  กองกิจการนักศึกษา : ประชาสัมพันธ์งานปฐมนิเทศมหาวิทยาลัย
  นางสาววิภาวินี ดิษฐ์ธนกูล : ประธานคณะกรรมการนักศึกษาแนะนำคณะกรรมการนักศึกษาพร้อมกิจกรรมคณะ