บรรยากาศงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และพบผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2565

  วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 ณ ห้อง SC 1002 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ (SC1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทนี เจริญศรี : คณบดี
  กล่าวต้อนรับและแนะนำคณะฯ
 • คุณฆัสรา ขมะวรรณ มุกดาวิจิตร : ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาองค์ความรู้พิพิธภัณฑ์ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
  ศิษย์เก่าคณะฯ กล่าวแสดงความยินดี
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเลิศ วิเศษปรีชา : รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา
  แนะนำการสนับสนุนของคณะฯ ทุนการศึกษา การดูแลสุขภาพกายใจ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณพร เรียนแจ้ง : ประธานคณะกรรมการส่งเสริมความปลอดภัยและความเข้าใจทางเพศ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
  การสร้างพื้นที่ปลอดภัยทางเพศภายในคณะ

เสวนาถ่ายทอดประสบการณ์ “เรียนอย่างสังวิท และเส้นทางหลังเรียนจบ”

วิทยากร

 • อาจารย์ ดร.ตฤณห์ โพธิ์รักษา (พี่ตอง) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • คุณชนุตม์ชา พงษ์จีน (พี่ใบชา) Brand Consultant, Wellness Resort และ Art Dealer
 • คุณธนพร โอวาทวรวรัญญู (พี่กิ๊ก) อดีตประธานกิจการนักศึกษา รุ่นที่ 50 / ผู้จัดการแผนก Urban Solutions and Operations, UDDC
 • คุณพร้อมพร พันธุ์โชติ (พี่น้ำผึ้ง) อดีตนายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / Project manager โครงการพิเศษผลักดันยอดขายทรูในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษฯ CP Group
 • ผู้ดำเนินการเสวนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัครนัย ขวัญอยู่ (พี่ปาร์ค) อาจารย์ประจำคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

  แนะนำคณะกรรมการนักศึกษาและกลุ่มกิจกรรมต่างๆ ของคณะ โดย คุณปิตุพร ถิ่นทวี : ประธานคณะกรรมการนักศึกษา