สัมมนาวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก สาขาวิชามานุษยวิทยา ปีการศึกษา 2557

phd-seminar-2014

โครงการบัณฑิตศึกษา
คณะสังคมวิทยาเเละมานุษยวิทยา

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับปริญญาเอก

สัมมนาวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชามานุษยวิทยา
ปีการศึกษา 2557

วันพุธที่ 8 ตุลาคม 2557
เวลา 09.00-14.00 น.
ห้องบรรยายโครงการปริญญาเอก คณะสังคมวิทยาเเละมานุษวิทยา
ตึกสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้น 4
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


09.00-12.00 น.

ยาเสพติด ผู้หญิง คนชรา

ยาเสพติดและอิสลาม: วิถีชีวิตผู้ใช้ยาเสพติดในชุมชนมุสลิมชายแดนใต้
แพร ศิริศักดิ์ดำเกิง

อัปสรากลางไฟ ความแจ่มชัด ใน ความสลัวราง (Apsara’s ordeal by fire, Politic of Senses and Production of Space in Everyday Life of Cambodian Bar Girls)
บุษบงก์ วิเศษพลชัย

ชีวิตบั้นปลายในเมืองการค้า: ชีวิตส่วนตัวและพื้นที่สาธารณะของผู้สูงอายุเชื้อสายจีน ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
สุทิศา ปลื้มปิติวิริยะเวช

บรู พจนานุกรม

วิถีชีวิตและการปรับตัวทางวัฒนธรรมของชาวบรูบนพื้นที่ไทยลาวในยุคร่วมสมัย
เกียรติศักดิ์ บังเพลิง

การทบทวนวรรณกรรมการศึกษาพจนานุกรมไทย และทฤษฎี Study Up
มานิตา ศรีสิตานนท์

13.00-14.00 น.

ศิลปะไทยและศิลปะร่วมสมัย

ไปสนาม (ศิลปะร่วมสมัยในประเทศไทย) กับหมวย
กมลวรรณ์ บุญโพธิ์แก้ว

โขน กับ “ความเป็นไทย” และความเป็น “พลเมืองไทย”
เผื่อ ภิรมย์

ดำเนินรายการ โดย อาจารย์ ดร.สายพิณ ศุพุทธมงคล