สัมมนาความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับปริญญาโทและเอก ปีการศึกษา 2560
โปสเตอร์โดย สรัช สินธุประมา
โครงการบัณฑิตศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ขอเชิญเข้าร่วมงาน

สัมมนาความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับปริญญาโทและเอก
คณะสังคมวิทยาเเละมานุษยวิทยา ปีการศึกษา 2560

วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561
เวลา 09.00-17.00 น.
ณ ห้องบรรยายโครงการปริญญาเอก คณะสังคมวิทยาเเละมานุษยวิทยา ชั้น 4
อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


08.30 – 09.00 น.
ลงทะเบียน

09.00-10.00 น.

คนกับศิลปะ

การเมืองของการสร้างงานศิลปะ: ชาติพันธุ์นิพนธ์ของปฏิบัติการนิทรรศการศิลปะ
กมลวรรณ์ บุญโพธิ์แก้ว

ให้ความคิดเห็นโดย คุณวิภาช ภูริชานนท์
ภัณฑารักษ์อิสระ/นักศึกษาปริญญาเอก สาขา Curatorial/ Knowledge Department of Visual Culture, Goldsmiths, University of London สหราชอาณาจักร

10.00-12.00 น.

คนกับโรค

หมอพื้นบ้านในยุคโรคไร้เชื้อเรื้อรัง
ชัชชล อัจนากิตติ

คุก ขังคน (ไม่) ขังโรค : กรณีศึกษาโรคติดเชื้อที่ถูกเพิกเฉยในเรือนจำ
รวิวรรณ รักถิ่นกำเนิด

ปัจจัยที่ส่งผลต่อรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์กับผู้ป่วย: กรณีศึกษาผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มารับบริการที่ รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ดวงกมล ศรีประเสริฐ

ให้ความคิดเห็นโดย ผศ.ดร.ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ
นักวิชาการอิสระ อดีตอาจารย์ประจำคณะสังคมวิทยาเเละมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.00 น. บรรยายพิเศษ
“อ้าวเฮ้ย ไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่นา: ประสบการณ์ “ก่อน” และ “ใน” สนาม”
คุณอรดี อินทร์คง
นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชามานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยคอร์แนล ประเทศสหรัฐอเมริกา

14.00-17.00 น.

คนกับถ้อยคำและความรู้

กระบวนการกลายเป็นติวเตอร์ในโรงเรียน
คมสัน พรมรินทร์

ภาษาซิงลิชในยูทูบ: การขับเคี่ยวอัตลักษณ์สิงคโปร์ในสื่อดิจิทัล
เควินทร์ ลัดดาพงศ์

ให้ความคิดเห็นโดย อ.ดร.อิสระ ชูศรี
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

คนเคลื่อนถิ่น

นักค้าลอตเตอรี่: การเดินทางของตัวเลขและการเคลื่อนย้ายของผู้คน
อนุพงษ์ จันทะแจ่ม

การแต่งงานข้ามวัฒนธรรม: มูลเหตุการตัดสินใจและการปรับตัวแต่งงานของคู่สมรสผู้ชายไทยกับผู้หญิงเวียดนาม
เฉลิมเกียรติ ตะดวงดี

ให้ความคิดเห็นโดย ผศ.ดร.จันทนี เจริญศรี
คณะสังคมวิทยาเเละมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คนกับเทคโนโลยี

ความรู้และการจัดการไฟป่าในเขตเทือกเขาภูแลนคา
ธนากร พันธุระ

ฟอนต์ลูกทุ่ง เทคโนโลยีดิจิทัลกับการก่อร่างตัวตนของคนทำป้าย
สรัช สินธุประมา

ให้ความคิดเห็นโดย ผศ.ดร.จักรกริช สังขมณี
ภาควิชาสังคมวิทยาเเละมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


*ร่วมสนับสนุนงบประมาณโดยโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. ด้านมนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์