บรรยายสาธารณะ “Science and Technology Studies Across the Region”


ใบปิด ชนัญญา ประสาทไทย

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
เชิญร่วมรับฟังการบรรยายสาธารณะ
โดยสามนักมานุษยวิทยาด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

“Science and Technology Studies Across the Region”

วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 13.30 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมโครงการปริญญาเอก ชั้น 4 อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


กำหนดการ

13.30 – 16.00 น.

Fixing the Machine : Humans Caring with and for Technologies
Jenna Grant
Assistant Professor of Anthropology
University of Washington

New Attitudes : Young Indonesians Viewing Wildlife
Suraya Afiff
Professor of Anthropology
University of Indonesia

Viral Ethnography : Metaphors for Writing Life
Celia Lowe
Professor of Anthropology and International Studies
University of Washington