มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ AAS-in-Asia


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โดยความร่วมมือกับ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ AAS-in-Asia
ภายใต้หัวข้อ Asia on the Rise?

วันที่ 1-3 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมรอยัลออคิดเชอราตัน
ผู้สนใจเข้าร่วมเสนองานสามารถส่งบทคัดย่อได้

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2561
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

https://www.aas-in-asia2019.com/