การอบรมสำหรับนักศึกษา ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2555

ขอเชิญนักศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ผู้สนใจ เข้ารับการอบรมฟรี ในโปรแกรมต่อไปนี้

1.Photoshop เรียนวันที่ 12 – 14 กันยายน 2555*
2.InDesign เรียนวันที่ 19 – 21 กันยายน 2555*
3.การเขียน Resume เรียนวันที่ 25 กันยายน 2555**

เรียนเวลา 15.00 – 19.00 น.

*โปรแกรมที่1 และ 2 นักศึกษาต้องเรียนทั้ง 3 วัน จึงจะได้รับวุฒิบัตร
**โปรแกรมที่ 3 นักศึกษาต้องเตรียม Resume มาเพื่อให้วิทยากรช่วยแนะนำ

สนใจสมัครได้ที่พี่ลี้ ห้องสำนักงานเลขาฯ ชั้น 2 ศูนย์รังสิต สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-6965806