ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมระหว่างคณะสังคมวิทยาฯ และ Kookmin University

Poster
ใบปิด : คุณชนัญญา ประสาทไทย
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และ ฝ่ายกิจการนักศึกษา ขอเชิญร่วมกิจกรรม

การบรรยายวิชาการและกิจกรรมนักศึกษา
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และ Kookmin University ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี


ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2559
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และ ศูนย์รังสิต


วันที่ 18 สิงหาคม 2559
ณ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

09.00-9.10 น.
กล่าวเปิดงาน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปณิธี บราวน์
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

09.10-12.10 น.
บรรยายทางวิชาการหัวข้อ “Thai Society and Culture”
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุกติ มุกดาวิจิตร
พร้อมอภิปรายและตอบข้อซักถาม

12.10-13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-16.00 น.
บรรยายทางวิชาการหัวข้อ “Understanding Thai Society through Cultural Heritage”
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนก กาญจนจันทร
พร้อมอภิปรายและตอบข้อซักถาม


วันที่ 19 สิงหาคม 2559
ณ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

14.30-15.30 น.
ทัวร์รังสิตโดยรถราง NGV เพื่อแนะนำสถานที่สำคัญรวมถึงอนุสาวรีย์สามบุคคลสำคัญของ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

16.00-16.10 น.
กล่าวเปิดงาน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ อุณโณ
คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

16.10-19.00 น.
การแสดงดนตรีร่วมสมัยไทยและเกาหลีระหว่างตัวแทนนักศึกษาคณะฯ
และตัวแทนนักศึกษา Department of Sociology, Kookmin University

รับประทานอาหารเย็น และเครื่องดื่มร่วมกัน


วันที่ 20 สิงหาคม 2559

08.30-10.00 น.
เดินทางจากกรุงเทพมหานครสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

10.00-13.00 น.
เข้าชมพระราชวังบางปะอิน

13.00-14.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน

14.00-16.00 น.
เข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์ วิทยากรบรรยายโดย

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนก กาญจนจันทร
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิธี บราวน์

16.00-18.00 น.
เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร