การอบรมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยทฤษฎี Structuration

tu-cu-structuration-workshop
ใบปิด: ดีไซน์

ลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้าได้ ที่นี่

ดูรายชื่อเอกสารอ่านประกอบสำหรับผู้ร่วมอบรมได้ ที่นี่

ทำความรู้จักกับศาสตราจารย์ร็อบ สโตนส์:

Rob Stones is Professor of Sociology in the School of Social Sciences and Psychology at Western Sydney University, Australia.

The originator of strong structuration theory (SST), his books include Why Current Affairs Needs Social Theory (2015) Structuration Theory (2005), and Sociological Reasoning (1996). A third expanded edition of his edited volume, Key Sociological Thinkers (2nd edition 2008; 1st edition 1998), will be published in February 2017.

Recent articles include:

‘The Bridge between Ontological Concepts and Empirical Evidence; An Interview with Rob Stones’, Accounting, Auditing and Accountability (2016)

‘Social Theory and Current Affairs: A Framework for Greater Intellectual Engagement’, British Journal of Sociology (2014)

‘Strengths and Limitations of Luc Boltanski’s On Critique’, in Bryan Turner and Simon Susen (eds) The Spirit of Luc Boltanski: Essays on the ‘Pragmatic Sociology of Critique’ (2014)

‘Choose and Book: A Sociological Analysis of Resistance to an Expert System’, Social Science and Medicine, (2014 – with Trish Greenhalgh and Deborah Swinglehurst)

‘Social Theory, Current Affairs, and Thailand’s Political Turmoil: Seeing Beyond Reds vs. Yellows’ Journal of Political Power (2012 – with Ake Tangsupvattana).

He is the editor of two book series for Palgrave Macmillan, Traditions in Social Theory and Themes in Social Theory, and of a new short-book series for Anthem Press, Successful Societies. He is a member of the editorial team for the Journal of Sociology, the journal of the Australian Sociological Association.

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ร่วมกับ
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอเชิญร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ว่าด้วยทฤษฎี

Structuration

โดย Professor Rob Stones
Western Sydney University

วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2559
เวลา 9.00-15.00 น.
ณ ห้องประชุมโครงการปริญญาเอก คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ชั้น 4 อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


ทฤษฎี Structuration เป็นทฤษฎีสำคัญที่เสนอโดยนักสังคมวิทยาอังกฤษ แอนโทนี กิดเดนส์ (Anthony Giddens) ในช่วงปลายทศวรรที่ 1970 โดยหวังจะแก้ปัญหาทวิลักษณ์ที่หลอกหลอนทฤษฎีสังคมวิทยามาตลอด คือระหว่างโครงสร้าง (structure) กับผู้กระทำการ (agency) วัตถุวิสัย (objectivism) และอัตวิสัย (subjectivism) โครงสร้างสังคมขนาดใหญ่กับกิจวัตรในชีวิตประจำวัน อย่างไรก็ดีทฤษฎี Structuration ฉบับกิดเดนส์ได้ชื่อว่ามุ่งเน้นแต่ภววิทยา (ontology) เป็นหลัก โดยไม่ได้ให้ความสนใจกับญาณวิทยา (epistemology) และวิธีวิทยา (methodology) มากนัก

ในปี ค.ศ. 2005 ร็อบ สโตนส์ (Rob Stones) ได้ตีพิมพ์หนังสือชื่อ Structuration Theory ซึ่งผู้มีส่วนสำคัญในการพัฒนาทฤษฎีนี้กล่าวถึงว่าเป็นพัฒนาการที่สำคัญที่สุดของทฤษฎีหลังจาก Giddens (Bryant and Jarry, 2011) สโตนส์เรียกทฤษฎี Structuration ในแบบฉบับใหม่นี้ว่า “Strong Structuration Theory” (SST) ที่มีความเข้มแข็งขึ้นในแง่ที่ให้ความสนใจกับการศึกษาเชิงประจักษ์มากขึ้น ประกอบกับจุดเน้นที่ยังคงมี “ทวิภาคของโครงสร้างผู้กระทำการ” (duality of structure and agency) เป็นศูนย์กลางของทฤษฎีดั้งเดิม แต่ได้คลี่ให้เห็นความสัมพันธ์ของโครงสร้างและผู้กระทำการในแกนเวลาต่างๆ ชัดเจนกว่าเดิม และมองทวิภาคนี้ว่าไม่สามารถแยกออกได้จากเครือข่ายของความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่งทางสังคมต่างๆ และในขณะเดียวกันก็บูรณาการโครงสร้างในความหมายดั้งเดิมแบบเดอร์ไคม์เข้าไปในทฤษฎีด้วย

ทฤษฎี SST สมัยหลังถูกนำไปใช้ในหลายสาขานอกเหนือจากสังคมวิทยา อาทิเช่น ในสาขาการจัดการ การตลาด และการศึกษา และในการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ศาตราจารย์ร็อบ สโตนส์ จะได้กล่าวถึงกรณีศึกษาที่เป็นรูปธรรมในหลากหลายบริบทที่มีการนำทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ ประกอบกับกิจกรรมและการฝึกปฏิบัติที่จะช่วยให้นำทฤษฎีไปใช้ในการศึกษาได้อย่างเข้าใจและเห็นภาพมากขึ้น

Bryant, C.G.A. and Jary, D. (2011), “Anthony Giddens”, in: Ritzer, G. and Stepnisky, J. (Eds.) The Wiley-Blackwell Companion to Major Social Theorists, Wiley-Blackwell, Malden.


09.00-09.30 น. ลงทะเบียน

09.30-09.40 น.
กล่าวเปิดงาน โดย
ผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร.อนุสรณ์ อุณโณ
คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

09.40-11.00 น.
บรรยายหัวข้อ Structuration
โดย Professor Dr. Rob Stones

11.00-12.00 น.
กลุ่มย่อยฝึกปฏิบัติการว่าด้วยทฤษฏี Structuration

13.00-14.00 น.
กลุ่มย่อยฝึกปฏิบัติการว่าด้วยทฤษฏี Structuration (ต่อ)

14.00-15.00 น.
อภิปรายและตอบข้อซักถาม

สรุปประเด็น และ ดำเนินรายการ โดย

  • ดร.จันทนี เจริญศรี
  • คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  • ดร.กีรติ ชื่นพิทยาธร
  • ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
    คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย