วันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครบรอบ 48 ปี

โปสเตอร์: เดชาภิวัชร์ นพมิตร

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ขอเชิญฟังปาฐกถาพิเศษ ฟังเพลงสิบสองภาษา ชมนิทรรศการ
เนื่องในโอกาส

วันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ครบรอบ 48 ปี

วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556
ณ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต


กำหนดการ

07.00 น. – 08.00 น.
ตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป

08.00 น. – 10.00 น.
พิธีสงฆ์

ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 1
อาคารคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

10.00 น. – 12.00 น.
ปาฐกถาพิเศษ

“ฉาน” ร่วมสมัยในบริบทธำรงชาติพันธุ์

โดย ศาสตราจารย์ ดร.เสมอชัย พูลสุวรรณ
[บทคัดย่อ]

ห้อง สว.306 ชั้น 3 อาคารคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

12.00 น. – 13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน

13.30 น. – 15.30 น.
รับฟังเพลงสิบสองภาษา

มองเพื่อนบ้านผ่านดนตรีไทย

บรรเลงและขับร้องโดย คณะปี่พาทย์ กรมศิลปากร
บรรยายประกอบโดย คุณสุจิตต์ วงษ์เทศ

ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

ชมนิทรรศการ

มองสังคมผ่านอาหารการกินและวัตถุทางวัฒนธรรม

บริเวณโถงชั้น 1 อาคารคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา