VIDEO: จิตวิญญาณธรรมศาสตร์


“ฉันรักธรรมศาสตร์ เพราะธรรมศาสตร์สอนให้ฉันรักประชาชน” เป็นวาทะสำคัญจากบทความ “มองนักศึกษา มธก. ผ่านแว่นขาว” ของกุหลาบ สายประดิษฐ์ ที่อธิบายถึงความหมายของจิตวิญญาณธรรมศาสตร์ได้เป็นอย่างดี สะท้อนถึงหลักการประชาธิปไตย เสรีภาพ และความเสมอภาคทางการศึกษา

และในความเข้าใจกว้างๆ ทั่วไปแล้ว “จิตวิญญาณธรรมศาสตร์” หมายถึง การเรียกร้องความเท่าเทียมกันในสังคม ดังเห็นได้จากการที่มหาวิทยาลัยได้เกี่ยวพันกับการต่อสู้เพื่อความเท่าเทียมในสังคม โดยเฉพาะพัฒนาการประชาธิปไตยของประเทศไทย นับตั้งแต่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2477 เป็นต้นมา

หากแต่ในปัจจุบัน จิตวิญญาณธรรมศาสตร์ได้เลือนรางไปจากประชาคมธรรมศาสตร์ อันเนื่องมาจากขาดความเชื่อมโยงหรือขาดการสื่อสารความสัมพันธ์ระหว่างกัน เป็นผลทำให้ขาดกิจกรรมหรือขาดความสัมพันธ์อันดีของประชาคมธรรมศาสตร์ ด้วยเหตุนี้ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จึงได้จัดโครงการประกวดคลิปวิดีโอ “จิตวิญญาณธรรมศาสตร์” เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาตระหนักถึงการรักความเป็นธรรมศาสตร์และรักในความยุติธรรม เพื่อมิให้จิตวิญญาณธรรมศาสตร์สูญหายไป

ผลงานจากการประกวดสื่อวิดีทัศน์ภายใต้หัวข้อ

จิตวิญญาณธรรมศาสตร์

รางวัลชนะเลิศ
“วิถีเกษตรผู้เลี้ยงปลาหมอเทศ”
โดย สมวรรณ ศรีสุดามหาอุทัย || นันท์ณิชา สังข์ธนารัตน์ || สรัลลักษณ์ ปัสสา

รางวัลรองชนะเลิศ
“Foodway: ปลาดอรี่”
โดย ทศิกา แพงลาด || มนชนก จังพานิช || ธนภัทร ไผทรัตน์

รางวัลชมเชย
“อาหารทะเล ชีวิตชาวประมง และการอยู่รอดของคนพื้นบ้าน”
โดย นันทพร เหมือนเดช || สุปรีดี อริยโสภารักษ์ || พันธ์พิสุทธิ์ นุราช