ผลการประกวดภาพถ่าย “มองโลกผ่านเลนส์”

lense_contest
ตามที่ ฝ่ายการนักศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
รับสมัครนักศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาและสาขาการวิจัยทางสังคม
ส่งผลงานเข้าประกวดภาพถ่าย

“มองโลกผ่านเลนส์”

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 31 สิงหาคม 2557

คณะกรรมการตัดสินการประกวดภาพถ่าย ซึ่งประกอบไปด้วย
อาจารย์คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
และ คุณศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ นักวิชาการและช่างภาพอิสระ

ได้พิจารณาตัดสินผลงานเข้าประกวด ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 3,000 บาท ภาพ “B3 By side”
ผลงานของ นายกฤษตฤณ วีระฉันทชาติ และชาญณรงค์ แคล่วคล่อง

รางวัลรองชนะเลิศ เงินรางวัล 2,000 บาท ภาพ “ความหวัง”
ผลงานของ นายศรีนคร ละครศรี และพลวุฒิ คงสุดดี

รางวัลชมเชย เงินรางวัล 1,000 บาท ภาพ “เวลา”
ผลงานของ นายศรีนคร ละครศรี และพลวุฒิ คงสุดดี

ผู้ได้รับรางวัลสามารถรับเงินได้ที่ฝ่ายการเงินของคณะฯ และต้องจัดนิทรรศการภาพถ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 24 กันยายน 2557