โครงการอบรมส่งเสริมทักษะการศึกษาวิจัยรายบุคคล ภาคการศึกษา 2/2562
ใบปิด: รัชพล ผะอบเหล็ก
ฝ่ายบริการวิชาการ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอเชิญนักศึกษาคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาร่วมกิจกรรม

โครงการอบรมส่งเสริมทักษะการศึกษาวิจัยรายบุคคล
ภาคการศึกษา 2/2562

ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต


14 มกราคม 2563 | 10.30-12.30 น.
ทักษะการค้นคว้าข้อมูลการทำวิจัยผ่านสื่อออนไลน์
และการอ่านจับใจความเอกสารภาษาอังกฤษแบบรวดเร็ว

อาจารย์ติณณภพจ์ สินสมบูรณ์ทอง

21 มกราคม 2563 | 13.30-15.30 น.
หลักการเขียนทางวิชาการเบื้องต้นเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์
อาจารย์สรัญญา เตรัตน์

28 มกราคม 2563 | 10.30-12.30 น.
หลักการทบทวนวรรณกรรมและการเขียนอ้างอิง
อาจารย์วิภาวี พงษ์ปิ่น

4 กุมภาพันธ์ 2563 | 13.30-15.30 น.
จริยธรรมการวิจัยที่นักศึกษาควรรู้
วรัชญา ชาลี
นักศึกษาปริญญาเอก สาขามานุษยวิทยา
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

11 กุมภาพันธ์ 2563 | 10.30-12.30 น.
ทักษะและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเก็บข้อมูลวิจัยเชิงปริมาณ
อาจารย์อัครนัย ขวัญอยู่

11 กุมภาพันธ์ 2563 | 13.30-15.30 น.
ทักษะและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเก็บข้อมูลวิจัยเชิงคุณภาพ
อาจารย์สิทธิโชค ชาวไร่เงิน

19 กุมภาพันธ์ 2563 | 13.30-15.30 น.
ทักษะและประสบการณ์ทำวิจัยในยุคดิจิทัล
สิริกร ทองมาตร
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต สาขามานุษยวิทยา
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


นักศึกษาคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
สามารถเข้าร่วมอบรมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า
*ผู้ลงทะเบียนหน้างาน 40 คนแรกจะได้รับเอกสารประกอบการอบรมของหัวข้อนั้นๆ ฟรี*