สัมมนาวิชาการสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2ลงทะเบียนล่วงหน้า (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
ภายในวันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2561 ได้ ที่นี่

FB event

ใบปิด: นัฐพล ไก่แก้ว

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2

“เด็กสมัยนี้..”

วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2561 | 08.00 – 14.30 น.
อาคารบรรยายรวม 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต


08.30 – 10.00 น.
ช่วงที่ 1 สลน. (สร้างเสริมลักษณะนิสัย)

 • สเตรจเอดจ์ (Straight Edge): การพลิกกลับของวัฒนธรรมพังค์
  การัณยภาส ภู่ยงยุทธ์
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • “นกมีหูหนูมีปีก” จากผู้กลับกลอกสู่สัตว์ดูดเลือด:
  ความหมายของค้างคาวในสังคมและวัฒนธรรมไทย

  ประสิทธิ์ ครุธาโรจน์
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ประโมทัยในยุคโลกาภิวัตน์
  ปิยะดา แนวประเสริฐ และคณะ
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • การเลี้ยงดูเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีของครัวเรือนข้ามรุ่น
  นันท์นภัส ธงฤทธิ์ และคณะ
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ร่วมให้ความเห็นโดย

 • ผศ.ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร

10.15 – 11.40 น.
ช่วงที่ 2 กพอ. (การงานพื้นฐานอาชีพ)

 • การจัดการชีวิตทางสังคมของแพทย์: การทำงาน ปฏิสัมพันธ์ และการต่อต้านขัดขืน
  ธนพร โอวาทวรวรัญญู
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • วิถีเกษตรกรบ้านท่ากลอยและฝั่งคลอง:
  ความสัมพันธ์ของคนกับระบบการผลิต

  จิรพงศ์ สอนเจริญ และคณะ
  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • สัปเหร่อ: โลกของฅนเผาผี
  พงศกร กิจเกตุ และคณะ
  มหาวิทยาลัยทักษิณ
 • พ่อค้าวัวต่างทางแม่กา:
  เรื่องเล่า ที่พัก อาชีพ และความสัมพันธ์

  อลงกต ภู่จีนาพันธุ์ และคณะ
  มหาวิทยาลัยพะเยา

ร่วมให้ความเห็นโดย

 • ดร. สายพิณ ศุพุทธมงคล

13.00-14.30 น.
ช่วงที่ 3 สปช. (สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต)

 • การลิดรอนสิทธิเสรีภาพทางการเมืองของนิสิตและอาจารย์โดยมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง
  ภายใต้บริบทการเมืองเสื้อสีและระบอบ คสช.

  สุนิภา รวมทรัพย์
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • นวัตกรรมการขูดรีดของทุนนิยมความรับรู้ และสายพานล่องหนในอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์
  สุธาวัฒน์ ดงทอง
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • การนัดหมายเพื่อมีเพศสัมพันธ์แบบชั่วคราวของชายรักชายโดยใช้ทวิตเตอร์
  กฤติธี เอกวรากร
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ร่วมให้ความเห็นโดย

 • ผศ.ดร. บุญเลิศ วิเศษปรีชา

ส่วนหนึ่งของกิจกรรมสานสัมพันธ์สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (SuperSOC) ครั้งที่ 10 ซึ่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นเจ้าภาพ และเป็นกิจกรรมที่รวมนักศึกษาในสาขานี้จากทั่วประเทศ 7 สถาบัน มากกว่า 800 คน #supersoc #supersoc2018