เถรวาทในเอเชียอาคเนย์: ศิลปะ สถาปัตยกรรม และวัฒนธรรม (ปีที่ 3)
ใบปิด: กุลพัชร์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

ลงทะเบียนล่วงหน้า (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ได้ ที่นี่
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: trf.theravada [at] gmail [dot] com

โครงการเมธีวิจัยอาวุโส สกว. (ศาสตราจารย์ ดร.เสมอชัย พูลสุวรรณ)
ร่วมกับ
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
และ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) [map]

ขอเชิญผู้สนใจร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ

เถรวาทในเอเชียอาคเนย์:
ศิลปะ สถาปัตยกรรม และวัฒนธรรม (ปีที่ 3)

และนิทรรศการ
“สนามโครงการ”

3D Scanning กับการศึกษาจิตรกรรมฝาผนัง
และสนามชาติพันธุ์-วัฒนธรรม

วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)


กำหนดการ

08.00 – 09.00 น.
ลงทะเบียน

09.00 – 09.15 น.
พิธีเปิดการสัมมนา

09.15 – 10.30น.
ปาฐกถานำ
วัดเตนมาซี เมืองพุกาม
กับการกอบกู้มรดกวัฒนธรรมที่สูญหาย

 • ศ.ดร.เสมอชัย พูลสุวรรณ
  คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  หัวหน้าโครงการฯ
 • อาจารย์ ดร.เกรียงไกร เกิดศิริ
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

10.30 – 11.00 น.
ชมนิทรรศการ

การนำเสนอผลงานวิจัย

11.00 -12.00 น.
ล้านนาเมืองพระธาตุ สิบสองปันนาเมืองพระบาท:
อ่านตำนานพระเจ้าเลียบโลกผ่านระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)

 • ผศ.สุดแดน วิสุทธิลักษณ์
  คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ผศ.วัลลภ ทองอ่อน
  วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดย
ผศ.ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

13.00 – 14.00 น.
จำปาสัก: ธรรมยุติกนิกายกับการรักษาฐานอำนาจรัฐไทย (ทศวรรษ 2390-2450)
ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ บังเพลิง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดย
รศ.ดนัย ปรีชาเพิ่มประสิทธิ์
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

14.00 – 15.00 น.
พุทธศาสนาและการเมืองอัตลักษณ์​ของผู้ไทสองฝั่งโขง
ผศ.ดร.พิเชฐ สายพันธ์
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดย
ผศ.ดร.ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ
อดีตอาจารย์ประจำคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

15.30 – 16.30 น.
อิทธิพลของอภัยคีรีวิหารต่อพุทธศิลป์ลัทธิตันตรยานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ศ.พิชญา สุ่มจินดา
คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดย
รศ.ดร.เชษฐ์ ติงสัญชลี
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

16.30 – 16.45 น.
ปิดการสัมมนาและรับฟังความคิดเห็นจากผู้ร่วมประชุม