ประเทศไทย หลัง พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ 2559

วิทยากร

คุณอังคณา นีละไพจิตร
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

คุณชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี
ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

คุณสฤณี อาชวานันทกุล
Thai Netizen

อาจารย์ฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คุณยิ่งชีพ อัชฌานนท์
iLaw

คุณอรพิณ ยิ่งยงพัฒนา
สมาคมเครือข่ายผู้สื่อข่าวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAPA)

ดำเนินรายการโดย
รศ.รุจน์ โกมลบุตร
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
คณะศิลปศาสตร์
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
วิทยาลัยนวัตกรรม
วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ขอเชิญผู้สนใจร่วมเสวนาสาธารณะ

ประเทศไทย หลัง พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ 2559

วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2559
เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้องเอนกประสงค์ริมน้ำ ซั้น 1
คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


หลังจากที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติผ่านร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2559 ท่ามกลางเสียงวิจารณ์จากประชาชนหลายฝ่าย ทำให้สาธารณชนทั้งผู้ที่ติดตามใกล้ชิดและผู้ที่ยังไม่เข้าใจประเด็นปัญหาและผลกระทบจากร่าง พ.ร.บ. นี้ดีนัก ให้ความสนใจต่อการผ่านร่าง พรบ. นี้อย่างกว้างขวาง ประเด็นคำถามที่สำคัญได้แก่ ผลกระทบต่อสิทธิการแสดงออกของประชาชน ปัญหาเรื่องความเป็นส่วนตัวและเสรีภาพส่วนบุคคล ปัญหาเรื่องการประกอบการธุรกิจภายใต้กฎหมายใหม่ ตลอดจนปัญหาเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการออกกฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนอย่างกว้างขวาง รวมทั้งเมื่อพิจารณาในภาพกว้างแล้ว สถานะของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และในสายตาประชาคมโลกเมื่อ พ.ร.บ. นี้มีผลบังคับใช้ เป็นต้น ประเด็นปัญหาต่างๆ ดังกล่าวจำเป็นที่จะต้องได้รับการพิจารณาจากแง่มุมของนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญในหลายมิติ นอกจากด้านนิติศาสตร์แล้ว ยังต้องพิจารณาจากมิติด้านสิทธิมนุษยชน เศรษฐศาสตร์ สื่อสารมวลชน และสังคมวิทยา

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะสถาบันทางวิชาการของประเทศ มีหน้าที่ให้ความรู้แก่ประชาชน พร้อมทั้งเปิดเวทีให้ประชาชนฝ่ายต่างๆ มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และทำความเข้าใจความเปลี่ยนแปลงอันจะเกิดขึ้นจากการบังคับใช้ คณะผู้ร่วมจัดจึงเล็งเห็นความสำคัญที่จะต้องจัดการเสวนาสาธารณะในหัวข้อ “ประเทศไทย หลังพรบ. คอมพิวเตอร์ฯ 2559” ด้วยการเชิญผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการจากสาขาวิชาและจากสายวิชาชีพต่างๆ มาเสนอความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความเห็นกับประชาชนที่มาร่วมการเสวนา พร้อมทั้งนำเสนอประเด็นปัญหาสาธารณะต่อสื่อมวลชน