วันสถาปนาคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครบรอบปีที่ 52
ใบปิด: ชนัญญา ประสาทไทย
ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 52 ของการสถาปนาคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 9.00-17.30 น. ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต


ใบปิด: ชนัญญา ประสาทไทย

จากสนามสู่ข้อค้นพบใหม่:
ถอดบทเรียนจากการศึกษาจิตรกรรมพม่าสมัยพุกาม

ปาฐกถาโดย ศาสตราจารย์ ดร.เสมอชัย พูลสุวรรณ


10.00-12.00 น.
ปาฐกถา
จากสนามสู่ข้อค้นพบใหม่: ถอดบทเรียนจากการศึกษาจิตรกรรมพม่าสมัยพุกาม
วิทยากร ศาสตราจารย์ ดร.เสมอชัย พูลสุวรรณ
ดำเนินรายการ โดย อาจารย์ อัครนัย ขวัญอยู่

12.00-12.30 น.
นิทรรศการภาพถ่าย
จิตรกรรมพม่าสมัยพุกาม
นำชมโดย ศาสตราจารย์ ดร.เสมอชัย พูลสุวรรณ


ใบปิด: สรัช สินธุประมา

สนามหลวง; สนามเรา

การนำเสนอผลงานของนักศึกษาปริญญาตรี คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

ดำเนินรายการโดย
ดร.วิลาสินี พนานครทรัพย์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา


13.30-15.00 น.
เสวนาว่าด้วยประสบการณ์ภาคสนาม #1
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช รัชกาลที่ 9 เสด็จสวรรคตแล้ว
ขอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลใหม่ ทรงพระเจริญ

โดย นักศึกษาผู้ร่วมเก็บข้อมูลในโครงการวิจัย “ประสบการณ์ความโศกเศร้าเสียใจและความอาลัยอาวรณ์ต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช”

โดยความสนับสนุนจาก คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ
สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

 • คิด [ไม่] ถึง
  พ.ญ.อุรวดี จันทร์แจ่มแสง
 • อาลัยอาภรณ์
  ไกรวิชญ์ ชนิลกุล || พิทักษ์ สุดชารี
 • ข้าฯ
  ณัฏฐ์ณิภัค อนุศาสนัน
 • ข้างหลังบ้าน
  ธีรนาฏ แสงคง
 • กองร้อยเด็กดี
  กนกอร แซ่เบ๊
 • เย็นศิระเพราะพระบริบาล
  ปิยเทพ ตันมหาสมุทร

ดำเนินรายการ โดย
พ.ญ.อุรวดี จันทร์แจ่มแสง

15.00 – 17.00 น.
เสวนาว่าด้วยประสบการณ์ภาคสนาม #2
สนามเรา: ประสบการณ์จากการวิจัยรายบุคคล

 • การมองตัวเองของพริตตี้เกิร์ล
  ณัฐรุจา วิลาศเลาหกุล
  สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต (สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม) ปีการศึกษา 2558
 • ผู้หญิงทำงาน Office : การควบคุมและการต่อรองกับเวลาและการจัดระเบียบร่างกาย
  ปาจรีย์ พลายยงค์
  สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต (สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม) ปีการศึกษา 2558
 • นักมานุษยวิทยากับ “คนไท” : การศึกษาผ่านภาพถ่าย
  กิตติคุณ มูลเดิน
  สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต ปีการศึกษา 2558
 • การหาคู่ออนไลน์ : ศึกษากรณีผู้หญิงที่ใช้บริการหาคู่ออนไลน์
  แวววรรยา ว่องประพิณกุล
  สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต ปีการศึกษา 2558

ร่วมให้ความเห็นโดย
ชัชชล อัจนากิตติ || อนุพงศ์ จันทะเเจ่ม
นักศึกษาปริญญาโท สาขามานุษยวิทยา
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์