ชุดโครงการเสวนา Right Here, Right Now: ทำความเข้าใจแนวคิด “ฝ่ายขวา”

EVENT CALENDAR

วันที่ 22 ตุลาคม 2559
| Right Here, Right Now #1 | Fascism

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2559
| Right Here, Right Now #2 | Populism

วันที่ 17 ธันวาคม 2559
| Right Here, Right Now #3 | Fundamentalism

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560
| Right Here, Right Now #4 | Austerity

นับตั้งแต่การจัดวางที่นั่งในรัฐสภาช่วงปฏิวัติฝรั่งเศส ศัพท์ “ฝ่ายขวา” และ “ฝ่ายซ้าย” ก็ถูกนำมาใช้เป็นตัวแทนของฐานคิดทางการเมืองอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง กระนั้นก็ตาม ความหมายของขวา-ซ้ายก็ไม่เคยตายตัว หากพิจารณาตามพื้นที่มันก็แตกต่างกันไปตามสถานที่ที่ถูกนำไปใช้ หากพิจารณาตามเส้นเวลามันก็แตกต่างกันไปตามยุคสมัย ถึงที่สุดแล้วความเป็นขวา-ซ้ายอาจไม่ใช่อะไรซึ่งคงที่สามารถจับให้มั่นคั้นให้ตาย การทำความเข้าใจความเป็นขวา-ซ้ายจึงอาจต้องพิจารณาผ่านภาคปฏิบัติการของมัน พิจารณาว่าความเป็นขวา-ซ้ายนั้นแสดงตัวออกมาในมิติต่างๆ อย่างไร

ในภาวะที่กระแส “แนวคิดฝ่ายขวา” กำลังกลับมาได้รับการกล่าวถึงมากขึ้นอีกครั้งในปัจจุบัน ศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัยร่วมกับห้องสมุด The Reading Room จึงได้ร่วมกันจัดทำชุดโครงการเสวนาสาธารณะ Right Here, Right Now: ทำความเข้าใจแนวคิด “ฝ่ายขวา” ผ่านมิติต่างๆ ทั้งการใช้อำนาจ การเมือง วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ถือเป็นโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย และ ห้องสมุด The Reading Room ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 2 หลังจากชุดโครงการเสวนาในปีแรก “ความจำกัดคำ | คำจำกัดความ” ได้รับความสนใจและตอบรับจากสาธารณชนเป็นอย่างดี

ชุดโครงการเสวนาสาธารณะ Right Here, Right Now: ทำความเข้าใจแนวคิด “ฝ่ายขวา” จะจัดขึ้นที่ห้องสมุด The Reading Room ในช่วงเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ต่อเนื่องเดือนละ 1 ครั้ง (ยกเว้นเดือนมกราคม 2560) ตามกำหนดการ ดังนี้


Right Here, Right Now #1 | Fascism |
วันที่ 22 ตุลาคม 2559

 • รศ.ดร.ไชยันต์ รัชชกูล
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
 • อาจารย์ปูนเทพ ศิรินุพงศ์
  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ดำเนินรายการโดย
  ดร.ปรีดี หงษ์สต้น
  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Right Here, Right Now #2 | Populism |
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2559

 • ผศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ
  คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ดร.เชาวฤทธิ์ เชาว์แสงรัตน์
  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ดำเนินรายการโดย
  ดร.ลลิตา หาญวงษ์
  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Right Here, Right Now #3 | Fundamentalism |
วันที่ 17 ธันวาคม 2559

 • อาจารย์ซากีย์ พิทักษ์คุมพล
  สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ประกีรติ สัตสุต
  PhD candidate,
  Department of Anthropology, University of Wisconsin-Madison
 • ดำเนินรายการโดย
  ผศ.อรอนงค์ ทิพย์พิมล
  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Right Here, Right Now #4 | Austerity |
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560

 • รศ.ดร.วีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร
  National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS), Tokyo
 • อาจารย์วิโรจน์ อาลี
  คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ดำเนินรายการโดย
  ดร.ธร ปีติดล
  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์