มานุษยวิทยาอุษาคเนย์
มานุษยวิทยาอุษาคเนย์
(The Anthropology of Southeast Asia)
ดร.พิเชฐ สายพันธ์
จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2564)

หนังสือ มานุษยวิทยาอุษาคเนย์ (The Anthropology of Southeast Asia) เล่มนี้เป็นหนังสือภาคภาษาไทยที่พยายามบูรณาการความรู้ทางมานุษยวิทยากับการศึกษาภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้เป็นที่รับรู้ เข้าใจ อย่างกว้างขวางมากขึ้น ครอบคลุมพื้นที่ทั้งภาคพื้นทวีปและภาคพื้นสมุทร รวมถึงแสดงประเด็นทางการศึกษาที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นรัฐ ชาติพันธุ์ เพศ เมือง และแนวทางการศึกษาที่เกิดขึ้นใหม่ คือการเคลอนย้ายศึกษา การศึกษาข้ามพรมแดน อันทำให้เกิดลักษณะ “มานุษยวิทยาข้ามพรมแดน” ขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาทางด้านมานุษยวิทยา และสาขาที่เกี่ยวข้องทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ในระดับปริญญาตรีและหลังปริญญาตรี ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ทั่วถึง


หนังสือได้รับทุนสนับสนุนการเขียนตำราจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2560 และโครงการหนังสือวิชาการที่น่าพิมพ์ได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้จัดพิมพ์และจำหน่ายในราคาย่อมเยา