องค์ความรู้ว่าด้วยการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์: คู่มือและแนวทางปฏิบัติ
องค์ความรู้ว่าด้วยการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์:
คู่มือและแนวทางปฏิบัติ

สุดแดน วิสุทธิลักษณ์

ได้รับทุนสนับสนุนการพิมพ์จาก
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

คำนำ


หนังสือ องค์ความรู้ว่าด้วยการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์: คู่มือและแนวทางปฏิบัติ มีจุดมุ่งหมายที่จะรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับ “การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์” (Creative Tourism) ซึ่งเป็นรูปแบบและแนวทางของการท่องเที่ยวใหม่ที่ “สนับสนุนให้นักท่องเที่ยวได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อทำความเข้าใจในคุณค่าทางสังคมวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมของพื้นที่การท่องเที่ยวอย่างลึกซึ้ง โดยผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับเจ้าของพื้นที่หรือเจ้าของวัฒนธรรม” (คณะทำงาน โครงการต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์, 2555)

โดยมีเนื้อหาสองส่วนคือ ส่วนแรก แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการทางความคิดและแนวโน้มของการท่องเที่ยวโดยเฉพาะแนวความคิดเรื่อง “การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์” ทั้งในต่างประเทศและจุดกำเนิดในประเทศไทย

ส่วนที่สองให้แนวทางของการปฏิบัติและสังเคราะห์ความรู้ในการดำเนินการพัฒนารูปแบบและกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในประเทศไทยผ่านประสบการณ์ทำงานของคณะวิจัยของคณะทำงานโครงการต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หนังสือเล่มนี้ได้รับทุนสนับสนุนการพิมพ์จากองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) พ.ศ.2558

สุดแดน วิสุทธิลักษณ์
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


Download (PDF, 6.9MB)