อาจารย์สลิสา ยุกตะนันทน์ || salisa yuktanan

“A fool thinks himself to be wise,
but a wise man knows himself to be a fool.”

– William Shakespeare

การเรียนการสอน


โครงการวิจัย


ผลงานตีพิมพ์


blog