ตารางสอบปลายภาค 1/2554 หลักสูตรปริญญาตรีสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (ภาคปกติ)

ฉบับปรับเปลี่ยนการสอบหลังเกิดอุทกภัย จากวันที่ 12-15 ตุลาคม 2554 เป็นวันที่ 21-22 มกราคม 2555

Download (PDF, 111KB)