แนวทางการปฏิบัติกรณีติดเชื้อโควิด

  • กรณีตรวจพบเชื้อโควิดสามารถขอรับการช่วยเหลือจากมหาวิทยาลัย 15,000 บาท และ จากคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 5,000 บาท
  • Download ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • Download ประกาศช่วยเหลือนักศึกษาติดโควิด 19
  • Download แบบฟอร์มคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ขอรับเงินช่วยเหลือนักศึกษาติดโควิด 19

ที่มาภาพ https://tu.ac.th/covid19-information-safety-and-help    ที่มาภาพ https://tu.ac.th/tustudentassist-05