คณะกรรมการนักศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประจำปีการศึกษา 2564


คณะกรรมการนักศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประจำปีการศึกษา 2564

ธิติสุทธิ์ พู่จิตร์กานนท์ (พูม)

ประธาน


สิริยากร เย็นฉ่ำ (มิ้งค์)

รองประธาน


จารีกานต์ คงถาวร (ตินติน)

เลขานุการ


ภัทราพร ไชยรัตน์ (เหมียว)

เหรัญญิก


วชิรวิชญ์ จิรพัฒน์ธนาโชค (ภัทร)

เหรัญญิก


ไอลีน โอชิม่า (ไอลีน)

ประชาสัมพันธ์


ธมนวรรณ นิรันดร์สุข (มีมี่)

กีฬา


ภัททิยา สุวรรณภักดี (ผักกาด)

วิชาการ


แซมเซอร์ สหรัตนพันธ์ (แซม)

สวัสดิการ


ปาณิสรา พิมพ์สุวรรณ์ (มอลต์)

วัฒนธรรม


นจิรา ออมทรัพย์ (ป่าน)

สันทนาการ


พิมพ์วิมล ไชยขันธุ์ (ไนน์)

ทะเบียน


โชติกานต์ บุลชัยยุวัฒน์ (โมโม)

พัสดุ


กานต์มณี อนุจร (แนน)

ค่ายอาสาพัฒนา


ศรุตา คงรอด (ยัลวา)

ค่ายอาสาพัฒนา