วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา

กองบรรณาธิการ
editorial staffs

วารสารฉบับล่าสุด
current issue

วารสารฉบับย้อนหลัง
back issues

ข้อมูลสำหรับผู้ส่งบทความ
instructions for authors

เกณฑ์การพิจารณาบทความ

แนวทางจัดเตรียมต้นฉบับ
style guides

ส่งบทความออนไลน์
online submission

บอกรับวารสารฯ
subscription

ติดต่อเรา
contact us

วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา ก่อตั้งและดำเนินงานโดยคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2525 เป็นวารสารทางวิชาการที่มีการพิจารณากลั่นกรองคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ (peer-reviewed) จัดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1: มกราคม-มิถุนายน และ ฉบับที่ 2: กรกฎาคม-ธันวาคม

วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางเผยแพร่ผลงานวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ เป็นเวทีนำเสนอผลงานทั้งที่เป็นการสำรวจพรมแดนความรู้ แนวคิด และทฤษฎีที่ใช้ในการทำความเข้าใจสังคม การศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมทั้งจากภายในประเทศไทยและภายในบริบททางสังคมอื่นๆ ด้วยกรอบการวิเคราะห์ตามแนวทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ ตลอดจนการนำเสนอประเด็นวิเคราะห์-วิจัย และกรณีศึกษาทางด้านสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

เปิดรับพิจารณาบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่นำเสนอประเด็นอภิปรายเชิงทฤษฎีหรือเชิงประจักษ์ ในรูปแบบบทความวิชาการ บทความวิจัย บทความจากวิทยานิพนธ์ ที่ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ รวมทั้งบทความปริทัศน์หรือบทวิจารณ์ผลงานวิชาการด้านสังคมศาสตร์ โดยเฉพาะด้านสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาวารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา
ปีที่ 36 ฉบับที่ 2
(กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)
วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา
ปีที่ 36 ฉบับที่ 1
(มกราคม-มิถุนายน 2560)


วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา
ปีที่ 35 ฉบับที่ 2
(กรกฎาคม-ธันวาคม 2559)


Creative Commons License
วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา by คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.