คน ข้าว นา ควาย ในวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

rice and culture in SEA
ลายประดับกระจก ผนังหอไตร วัดเชียงทอง
เมืองหลวงพระบาง สปป.ลาว

ภาพโดย สุดแดน วิสุทธิลักษณ์

ลงทะเบียนล่วงหน้า ฟรี
เพื่อรับเอกสารประกอบการสัมมนาในวันงาน
คลิก ที่นี่
หรือ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ ที่นี่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: คุณอุรฉัตร์ อุมาร์
โทร. 086 057 0147
e-mail: museumsocant [at] hotmail.com

พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ขอเชิญชมนิทรรศการและร่วมสัมมนาวิชาการ

คน ข้าว นา ควาย ในวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

วันที่ 10 กันยายน 2556
เวลา 08.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์ 1
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


กำหนดการ

08.30 – 09.15 น.
ลงทะเบียนและรับเอกสารประกอบการสัมมนา

09.15 – 09.30 น.
ประธานกล่าวเปิดการสัมมนา


คน ข้าว นา ควาย: มิติทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์

ดำเนินรายการโดย: อาจารย์อุดมลักษณ์ ฮุ่นตระกูล
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

09:30 – 10:30 น.
จากนักล่ามาเป็นชาวนา จากข้าวป่ามาเป็นข้าวปลูก
ผศ.ดร.พจนก กาญจนจันทร
ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์ฯ

10:30 – 10:45 น. รับประทานของว่างและชมนิทรรศการ

10:45 – 11:45 น.
ตำนานข้าว ตำนานคน
อาจารย์พิพัฒน์ กระแจะจันทร์
ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

11:45 – 12:00 น. ซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

12:00 – 13:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน


นา-ข้าว: คนไท คนไทย และผู้คนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ดำเนินรายการโดย: อาจารย์สุดแดน วิสุทธิลักษณ์
อาจารย์ประจำคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

13:00 – 14:00 น.
วิถีข้าว – วิถีชีวิตแห่งบูรณาการสังคมไท
ผศ.ดร.พิเชฐ สายพันธ์
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

14:00 – 15:00 น.
นา – ข้าว ในสำนึกชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ผศ.ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร

15.00 – 15.15 น. รับประทานของว่างและชมนิทรรศการ

15:15 – 16:15 น.
ข้าวและชาวนาไทยในกระแสการเปลี่ยนแปลง
ดร.ชลิตา บัณฑุวงศ์
กลุ่มจับตาประชาสังคมไทย (Thai Social Movement Watch, TSMV)