สัมมนาปฏิบัติการ : การใช้ละครในการเรียนการสอนและการวิจัยทางสังคมวิทยา

performmative-soc

ขอเชิญร่วมกิจกรรมทางวิชาการ

เนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครบ 51 ปี

Workshop on Performative Sociology
สัมมนาปฏิบัติการ : การใช้ละครในการเรียนการสอน
และการวิจัยทางสังคมวิทยา

วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.30-16.30 น.
ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

วิทยากรโดย

Dr.Garry Fry :
Director and Consultant, Altitutude 850 Local & International

Visiting Professor คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์ ดร.ทรงสิริ พุทธงชัย
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์