วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา ปีที่ 35 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2559)
ภาพปก: ภาพถ่ายทางอากาศ วัดสุริเยียรามบายด็อมร็วม เมืองพระตะบอง
โดย อิสรชัย บูรณะอรรจน์

Creative Commons License
วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา by คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

เถรวาทในเอเชียอาคเนย์

บรรณาธิการแถลง [pdf]
เสมอชัย พูลสุวรรณ
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


บทความ

รูปแบบทางพื้นที่ของตำนานพระเจ้าเลียบโลก:
บทวิเคราะห์ตำนานด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
[pdf]
สุดแดน วิสุทธิลักษณ์
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วัลลภ ทองอ่อน
ศูนย์ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

พุทธศาสนากับการเมืองอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ผู้ไท
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
[pdf]
พิเชฐ สายพันธ์
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

“คืนฮีต”: กลุ่มชาติพันธุ์บรู
กับพลวัตของระบบความเชื่อดั้งเดิมในวัฒนธรรมพุทธศาสนา
[pdf]
เกียรติศักดิ์ บังเพลิง
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

“ตลาดอาริยะ”: สนามปฏิบัติธรรม
และการขับเคลื่อนทางสังคมของชาวอโศก
[pdf]
บัณฑิต ศิริรักษ์โสภณ
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชามานุษยวิทยา
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความสัมพันธ์สยาม-กัมพูชา ในปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19:
ภาพสะท้อนผ่านศิลปะและสถาปัตยกรรม
พระอุโบสถวัดดำเร็ยซอ เมืองพระตะบอง
[pdf]
อิสรชัย บูรณะอรรจน์
นักศึกษาปริญญาเอก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ปองพล ยาศรี
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

การปรับเปลี่ยนกายภาพของเขตพุทธาวาสวัดใหญ่สุวรรณาราม:
ข้อพิจารณาในบริบทประวัติศาสตร์และงานช่างเพชรบุรี
[pdf]
ตะวัน วีระกุล
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร


คอลัมน์ประจำ

ปริทัศน์หนังสือ
ศาสตร์ อศาสตร์: เข้ามาข้างนอก ออกไปข้างใน [pdf]
บุษบงก์ วิเศษพลชัย
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา ปีการศึกษา 2558
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์