scholarship

กิจกรรมวิชาการ

blog

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2 /2563

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
รายละเอียดดังต่อไปนี้

ประกาศ เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร ณ ห้องฝ่ายการนักศึกษา ชั้น 1 อาคารคณะสังคมวิทยาฯ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

ขอเชิญบัณฑิตเกียรตินิยมแจ้งความจำนงเสนอชื่อเพื่อรับพระราชทานทุนอานันทมหิดล ประจำปี 2560

ภายในวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียด ดังนี้

ขอเชิญนักศึกษาแจ้งความจำนงเสนอชื่อเพื่อรับพระราชทานทุนอานันทมหิดล ประจำปี 2559

ภายในวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2559 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียด ดังนี้

ประกาศรับสมัครนักศึกษาคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เพื่อขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

สำหรับนักศึกษาระดับปริญาตรี (ภาคปกติ) ของคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ยื่นใบสมัครภายในวันที่ 11 กันยายน 2557