วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2555)

JSA 31-1 front cover

ภาพปก: สายันห์ ชื่นอุดมสวัสดิ์

Creative Commons License
วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา
by คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
is licensed under a
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

คนในโลกสมัยใหม่

บรรณาธิการแถลง [pdf]
จันทนี เจริญศรี


บทความ

Figures of Plebeian Modernity [pdf]
Adadol Ingawanij
Centre for Research and Education
in Arts and Media (CREAM)
University of Westminster, UK

อ่าน “เสพสม บ่มิสม” ในฐานะ “เพศ (รส) ศึกษา”
สำหรับมวลชนไทย ตั้งแต่ พ.ศ.2521
[pdf]
ณภัค เสรีรักษ์
มหาบัณฑิต สาขามานุษยวิทยา
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เป็นแฟนบอลมันมีอะไรมากกว่าดูบอล:
ปฏิบัติการสร้างวัฒนธรรมของการมีส่วนร่วม
ของแฟนสโมสรฟุตบอลไทย
[pdf]
อาจินต์ ทองอยู่คง
มหาบัณฑิต สาขามานุษยวิทยา
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กว่าจะมาเป็น “ศิลปินล้านนา”:
ศิลปะและอัตลักษณ์ของศิลปินในโลกศิลปะไทย
[pdf]
กษมาพร แสงสุระธรรม
อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

“ถ่านหิน” บนทางสองแพร่ง:
การช่วงชิงความรู้ว่าด้วย “ความเสี่ยง”
[pdf]
กิติมา ขุนทอง
อาจารย์ประจำสาขาวัฒนธรรมศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

พื้นที่การเมือง: การไม่จำเป็นต้องมีเหตุผล [pdf]
ชนุตร์ นาคทรานันท์
อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต


คอลัมน์ประจำ

เก็บตกจากงานสัมมนา [pdf]
เรียบเรียงโดย บงกช เจริญรัตน์
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต ปีการศึกษา 2555
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เลียบเลาะห้องเรียน
การปกครองตนเองของคนงานโรงงานสมานฉันท์
ภายใต้เสรีนิยมใหม่ [pdf]
ชัยวัฒน์ ไชยจารุวณิช
นักศึกษาปริญญาโท สาขามานุษยวิทยา
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริทัศน์หนังสือ
How Modernity Forgets [pdf]
ศิริพร ศรีสินธุ์อุไร