บริการวิชาการ

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ส่งเสริมบริการวิชาการแก่สาธารณะ นอกจากผลงานตีพิมพ์ของคณาจารย์ในคณะฯ แล้ว ยังสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา และจัดกิจกรรมทางวิชาการหลากหลายรูปแบบอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งโครงการ "สนาม" เพื่อการเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนทางวิชาการออนไลน์อีกด้วย

จากเรื่องเล่าส่วนตนสู่สิทธิมนุษยชน

บันทึกจากการสัมมนา “Personal Narrative and Human Rights Campaigns” โดยวิทยากร Professor Sidonie Smith เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2555

คน สัตว์ สิ่งของ ในสุวรรณภูมิ: 25 ปีพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์ฯ (พ.ศ.2530-2555)

ขอเชิญชวนคณาจารย์ ศิษย์เก่าและมิตรสหาย ของคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาร่วมกันรื้อฟื้นชีวิตและความหมาย ให้กับบรรดาสิ่งของในการสะสมของพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์ฯ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 25 ปี พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์ฯ ที่จะจัดขึ้นในเดือนกันยายน 2555 นี้

ภาษาห้องน้ำสาธารณะ

บทความในโครงการ สนาม+ ลำดับที่ 1 โดย คมสัน พรมรินทร์

สรุปความการบรรยายพิเศษ Natural Hazards in Anthropological Perspective

สรุปความการบรรยายพิเศษ Natural Hazards in Anthropological Perspective โดย Professor Leslie E. Sponsel วันที่ 2 พฤษภาคม 2555

ภาพยนตร์ในชั้นเรียน: The Help ชีวิต-วัตถุของการศึกษา

โครงการวิจัย-ชาติพันธุ์นิพนธ์​ “คนกับภัยพิบัติ: กรณีศึกษาชาวจังหวัดปทุมธานีที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย พ.ศ.2554” ขอเชิญนักศึกษาร่วมชมภาพยนตร์ในชั้นเรียนเรื่อง The Help พร้อมสนทนาในหัวข้อ “ชีวิต-วัตถุของการศึกษา” วัน-เวลา: วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2555 เวลา 16.30 น.

การบรรยาย “การเก็บข้อมูลภาคสนาม: ทฤษฎีและการปฏิบัติ” โดย ดร. นพ. โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์

ดร. นพ. โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติมาบรรยายเปิดชั้นเรียนในโครงการวิจัย-ชาติพันธุ์นิพนธ์​ “คนกับภัยพิบัติ: กรณีศึกษาชาวจังหวัดปทุมธานีที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย พ.ศ.2554”

การนำเสนอผลงานวิจัยเบื้องต้น โครงการ “คนกับภัยพิบัติ: กรณีศึกษาชาวจังหวัดปทุมธานีที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย พ.ศ. 2554”

ขอเชิญร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานวิจัยเบื้องต้น โครงการ “คนกับภัยพิบัติ: กรณีศึกษาชาวจังหวัดปทุมธานีที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย พ.ศ. 2554” วันที่ 22 มิถุนายน 2555 ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

รายนามคณะกรรมการสมาคมนักสังคมวิทยาและนักมานุษยวิทยาสยาม

รายนามคณะกรรมการ ชุดก่อตั้งสมาคมนักสังคมวิทยาและนักมานุษยวิทยาสยาม