บริการวิชาการ

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ส่งเสริมบริการวิชาการแก่สาธารณะ นอกจากผลงานตีพิมพ์ของคณาจารย์ในคณะฯ แล้ว ยังสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา และจัดกิจกรรมทางวิชาการหลากหลายรูปแบบอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งโครงการ "สนาม" เพื่อการเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนทางวิชาการออนไลน์อีกด้วย

มานุษยวิทยาอุษาคเนย์

มานุษยวิทยาอุษาคเนย์(The Anthropology of Southeast Asia)ดร.พิเชฐ สายพันธ์จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2564) หนังสือ มานุษยวิทยาอุษาคเนย์ (The Anthropology of Southeast Asia) เล่มนี้เป็นหนังสือภาคภาษาไทยที่พยายามบูรณาการความรู้ทางมานุษยวิทยากับการศึกษาภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้เป็นที่รับรู้ เข้าใจ อย่างกว้างขวางมากขึ้น ครอบคลุมพื้นที่ทั้งภาคพื้นทวีปและภาคพื้นสมุทร รวมถึงแสดงประเด็นทางการศึกษาที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นรัฐ ชาติพันธุ์ เพศ เมือง และแนวทางการศึกษาที่เกิดขึ้นใหม่ คือการเคลอนย้ายศึกษา การศึกษาข้ามพรมแดน อันทำให้เกิดลักษณะ “มานุษยวิทยาข้ามพรมแดน” ขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาทางด้านมานุษยวิทยา และสาขาที่เกี่ยวข้องทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ในระดับปริญญาตรีและหลังปริญญาตรี ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ทั่วถึง หนังสือได้รับทุนสนับสนุนการเขียนตำราจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2560 และโครงการหนังสือวิชาการที่น่าพิมพ์ได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้จัดพิมพ์และจำหน่ายในราคาย่อมเยา

วิวาทะมานุษยวิทยา: วิถีทฤษฎีและวิธีวิทยา

ยุกติ มุกดาวิจิตร (2564)
จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์สยามปริทัศน์

บ้านที่กลับไม่ได้

จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์มูลนิธิกระจกเงา โดย โครงการอ่านสร้างชาติ (2564)

ปรัชญา: ความรู้ฉบับพกพา

ฟรอยด์: ความรู้ฉบับพกพาPhilosophy: A Very Short IntroductionEdward Craig เขียนสายพิณ ศุพุทธมงคล แปลจัดพิมพ์โดย bookscape (2563) ขอต้อนรับสู่อาณาจักร “ปรัชญา” ดินแดนพิศวงที่จุดประกายขึ้นจากความพยายามของมนุษย์ผู้อยากหาคำตอบให้ชีวิต เอ็ดเวิร์ด เครก ศาสตราจารย์สาขาปรัชญาแห่งมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ รับหน้าที่มัคคุเทศก์นำคุณท่องแดนปรัชญาอันกว้างใหญ่ไพศาลและเต็มไปด้วยวงกตแห่งคำถามไม่รู้จบ ชวนขบคิดประเด็นคลาสสิกอย่างเรื่องการมีตัวตน คุณค่าทางศีลธรรม หรือศรัทธาความเชื่อ แล้วต่อยอดสู่แง่มุมสำคัญที่รายล้อมชีวิตมนุษย์ อาทิ การปกครองโดยรัฐ เสรีภาพของผู้หญิง บทบาทของนักบวช หรือแม้แต่สวัสดิภาพของสรรพสัตว์ ผ่านงานเขียนของนักปรัชญาชั้นครู ทั้งบันทึกการสนทนาของโสเครตีส ปุจฉาวิสัชชนาชวนหัวใน มิลินทปัญหา และทฤษฎีการกำเนิดเผ่าพันธุ์ที่สะเทือนวงการปรัชญาของดาร์วิน หนังสือเล่มนี้จะทำให้คุณเห็นว่าปรัชญาไม่ใช่แค่เรื่องของการประลองปัญญาในโลกวิชาการ แต่เป็นการเดินทางทางความคิดอันไร้ที่สิ้นสุดของเหล่าผู้สงสัยใคร่รู้ ขอเพียงคุณพร้อมจะตั้งคำถามและขบคิดใคร่ครวญ ประตูสู่ดินแดนแห่งปรัชญาก็ยินดีต้อนรับคุณ อ่านตัวอย่างของหนังสือได้ ที่นี่

สถาบันคลุมสมอง: กายวิภาคการเมืองของทีดีอาร์ไอ

เอกสิทธิ์ หนุนภักดี เขียน
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดพิมพ์

มองเรื่องเล็ก ให้เป็นเรื่องใหญ่

ยุกติ มุกดาวิจิตร เขียน
สำนักพิมพ์ปาตานีฟอรั่ม จัดพิมพ์

โบราณคดี: ประวัติศาสตร์การขุดค้นอดีตกาลแห่งมวลมนุษย์

ดร.พจนก กาญจนจันทร แปลจาก
A Little History of Archaeology โดย Brian Fagan
จัดพิมพ์โดย bookscape (2562)

ฟรอยด์: ความรู้ฉบับพกพา

Anthony Storr เขียน || สายพิณ ศุพุทธมงคล แปล
จัดพิมพ์โดย bookscape (2562)

เถรวาทในเอเชียอาคเนย์: ศิลปะ สถาปัตยกรรม และวัฒนธรรม (ปีที่ 3)

โครงการเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ศาสตราจารย์ ดร.เสมอชัย พูลสุวรรณ
วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

สายสตรีท: มานุษยวิทยาข้างถนนในมะนิลา

บุญเลิศ วิเศษปรีชา 2561
จัดพิมพ์โดย WAYofBOOK