activities

กิจกรรมวิชาการ

blog

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

บรรยากาศงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และพบผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2565

วันพุธที่ 3 ส.ค. 65 ณ ห้อง SC 1002 ชั้น 1 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ (SC1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

บรรยากาศงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และพบผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2563

วันพุธที่ 29 ก.ค. 63 ณ ห้อง SC 1002 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ (SC1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ขอเชิญชมนิทรรศการแสดงผลงานของ ศาสตราจารย์ ดร. เสมอชัย พูลสุวรรณ

ณ ห้อง Mi Casa คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จัดแสดงถึง ธันวาคม 2562 เนื่องในโอกาสที่ท่านได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ และรางวัลผลงานวิจัยระดับดีมาก จากสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2562

ขอเชิญเข้าร่วมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และพบผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2562

วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 – 15.00 น.
ณ ห้อง SC 4001 ห้อง SC 4020 ชั้น 4 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ (SC) และห้องประชุมชั้น 2 คณะสังคมวิทยาฯ มธ. ศูนย์รังสิต

บรรยากาศงานวันสถาปนาคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครบรอบปีที่ 54

เมื่อวันศุกร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 – 17.00 น.
ณ อาคารคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ชั้น 1 และชั้น 3
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ขอเชิญร่วมงานเสวนา “ฝุ่น : มิติทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ”

วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 12:45 – 16:30 น.
ห้อง 103 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ

วันสถาปนาคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครบรอบปีที่ 54

ในวันศุกร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 – 17.00 น.
ณ อาคารคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ชั้น 1 และชั้น 3
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต