activities

กิจกรรมวิชาการ

blog

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

บรรยากาศงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561

เมื่อวันพุธที่ 26 กันยายน 2561 ณ โรงแรมปริ้นพาเลซ

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เป็นเจ้าภาพจัดพิธีวางพานพุ่ม

เพื่อสักการะอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์
ผู้ประศาสน์การคนแรก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 61

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ

ระหว่างคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยากับ Lahor Arts Council
ณ สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561

บรรยากาศงาน สานสัมพันธ์สังคมวิทยาเเละมานุษยวิทยา ครั้งที่ 10

ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 1 เมษายน 2561
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

งานวันสถาปนาคณะฯ ครบรอบ 53 ปี

ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ
รักษาการแทนอธิการบดี
ในโอกาสเข้าร่วมแสดงความยินดี

ขอเชิญร่วมฟังการนำเสนอผลงานวิชาการ

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 12.30 – 16.40 น.
ณ ห้องประชุมริมน้ำ คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

วันสถาปนาคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาครบรอบ 53 ปี

วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.30 – 17.45 น.
ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

“รำลึก วนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์: 10 ปีที่จากไป”

วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560 เวลา 7.00 – 20.00 น.
ณ ลานประติมากรรมอนุสรณ์ 6 ตุลา หน้าหอประชุมใหญ่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

เสวนาสาธารณะสังคมวิทยามานุษยวิทยา “สังคมวิทยา-มานุษยวิทยากับโลกปัจจุบัน”

วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 – 16.00 น.
ณ ห้องบรรยายโครงการปริญญาเอก ชั้น 4
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์